Program_za_mlade

Program za mlade Građanskih inicijativa osnovan je 2000. godine sa ciljem da podstakne participaciju mladih u društvenim procesima. Tokom rada razvijale su se različite komponente programa. Glavni principi rada omladinskog programa su podrška inicijativama mladih, jačanje kapaciteta mladih i zagovaranje izgradnje institucionalnog okvira za mlade (organizovanje, obrazovanje, zapošljavanje, preduzetništvo, participacija, slobodno vreme).

Program za mlade Građanskih inicijativa danas aktivno radi u sledećim oblastima:

 • Zagovaranje i učešće u radu inicijativa za razvoj preduzetničkog učenja i uspostavljanje institucionalnih okvira za razvoj preduzetničkog učenja i zapošljavanje mladih.
 • Monitoring budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou i jačenje kapaciteta omladinskih organizacija za monitoring budžeta sa ciljem povećanja transparentnosti vlasti u vezi trošenja za mlade.
 • Rad na daljoj izgradnji instutucionalnog okvira za mlade (jačenje kancelarija za mlade i lokalnih saveta za mlade).
 • Promocija i zalaganje na lokalnom i nacionalnom nivou za otvaranje postojećih prostora mladima i dodeljivanje neiskoriščenih prostora mladima.
 • Jačanje marginalizovanih grupa, promocija i monitoring primene Zakona o zabrani diskriminacije i rad na implementaciji socijalno inkluzivnog obrazovanja.
 • Inicijativa zagovaranja za uspostavljanje državnog Fonda za regionalnu razmenu mladih u cilju rušenja predrasuda i stereotipa, veće informisanosti mladih o ratovima iz '90 i razvoja regionalne saradnje.
 • Zalaganje za sistematsko rešavanje problema nasilja među mladima kroz aktivno uključivanje i koordinaciju ministarstava, javnih institucija i civilnog sektora.
 • Rad na praćenju sprovođenja Zakona o socijalnoj zaštiti, i uopšte mera socijalne zaštite koji se tiču mladih, prevashodno njihovim efektima i obuhvatom.
 • Doprinos poboljšanju socijalno-ekonomskog položaja mladih na jugu Srbije kroz intenzivan program neformalnog obrazovanje i praktičan rad u lokalnoj zajednici.
 • Razvoj volonterskog duha među studentima koji su u prilici da svojim znanjem i radom doprinesu integraciji marginalizovanih grupa.
 • Program za mlade koordiniše rad Info centra za mlade, koji ima za cilj informisanje mladih aktivnih ljudi, omladinskih formalnih i neformalnih grupa o svim relevantim temama. U okviru info centra funkcioniše i direktorijum nevladinih organizacija, kao i elektronska biblioteka koja sadrži istraživanja, zakone, strateške dokumente, akcione planove, publikacije i brošure vezane za mlade.

Ovde možete videti više detalja o projektima koji su u toku.

 

Organizaciona struktura

[detaljnije]