Publikacije

Brošura o Matrici za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog udruženja

Matrica za praćenje predstavlja glavne principe i standarde čije je postojanje identifikovano kao krucijalno kako bi se pravno okruženje posmatralo kao okruženje koje pruža podršku i podsticaj radu organizacija civilnog društva. Matrica je organizovana oko tri oblasti, od kojih je svaka dalje podeljena na podoblasti: Osnovne pravne garancije sloboda; Okvir za finansijsku izvodljivost i održivost organizacija civilnog društva; Odnos na relaciji Vlada – organizacije civilnog društva.
Principi, standardi i indikatori su formulisani uz uzimanje u obzir trenutnog stanja razvoja i diverziteta u državama Zapadnog Balkana i u Turskoj. Oni se oslanjaju na međunarodno garantovane slobode i prava i najbolje regulatorne prakse u Evropskoj uniji i evropskim državama. Cilj Matrice je definisanje optimalne željene situacije za efikasno funkcionisanje i razvoj civilnog društva, dok istovremeno ona ima za cilj postavljanje realističnog okvira koji organi javne vlasti mogu slediti i primenjivati.
Imajući u vidu činjenicu da glavni izazovi leže u primeni, indikatori su definisani tako da prate situaciju na nivou pravnog okvira i praktične primene.

 

Brošura sadrži oblasti, podoblasti, principe, standarde i inidikatore koji se prate u cilju analize okruženja za razvoj OCD.

Brošuru skinuti ovde

Read More

Uputstvo organizacijama civilnog društva za otvaranje podračuna kod Uprave za Trezor

LogoPovodom ponovnog ustanovljavanja obaveze otvaranja podračuna kod Uprave za Trezor za udruženja koji su korisnici budžetskih sredstava, Građanske inicijative su u proteklom periodu pribavile relevantne informacije, za koje verujemo da će biti korisne ostalim udruženjima u postupku otvaranja ovog računa.
Građanske inicijative su se zalagale i za ukidanje obaveze postojanja podračuna kod Uprave za trezor koje je stupilo na snagu početkom 2014. godine.

Ponovno nametanje ove obaveze smatramo neopravdanim, jer iziskuje nepotrebno vreme, finansijske i druge resurse prilikom otvaranja i održavanja računa. Na ovaj način dovodi se u pitanje dostignut nivo standarda u odnosima države i udruženja i ponovo urušava podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva.
Dokument koji je pred Vama sadrži informacije prikupljene na osnovu detaljnog tumačenja Pravilnika o načinu utvrdjivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za Trezor i intenzivne višednevne komunikacije sa Upravom za Trezor, filijala Stari Grad. Ističemo, da iako Uprava za Trezor ne naplaćuje posebnu taksu za otvaranje ovog računa, troškovi pripremanja dokumentacije nisu zanemarljivi, naročito ako se ima u vidu da se veliki broj udruženja svakodnevno bori sa finansijkom održivošću.
Takođe, podsećamo sva zainteresovana udruženja da je Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom objavila Obaveštenje o otvaranju podračuna kod Uprave za Trezor koje sadrži obrazloženje i tok precedure predviđene Pravilnikom o načinu utvrdjivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za Trezor.
Uz Uputstvo koja je pred Vama, verujemo da ćete barem potrošiti manje vremena u procesu prikupljanja relevatnih informacija i obezbeđivanja neophodne dokumentacije. Takođe, koristimo priliku da pozovemo udruženja da nas obaveštavaju o eventualnim problemima prilikom otvaranja podračuna kod Uprave za Trezor. Podatke ćemo koristiti u svrhe redovnog godišnjeg izveštavanja o stanju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji.
Uputstvo za otvaranje podračuna kod Uprave za Trezor, možete preuzeti ispod:

uputvstvo za otvaranje podracuna

Read More

Transparentno finansiranje u Srbiji – analize i preporuke

Screenshot_3 gi logo sajt

U okviru napora za jačanje kapaciteta za monitoring i zagovaranje u oblastima od značaja za rad civilnog društva, predviđenim Matricom za praćenje podsticajnog okruženja i Smernicama EU za podršku civilnom društvu i zemljama proširenja 2014-2020., Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) i Građanske inicijative podržale su dve organizacijekoje su razvile predloge politika u oblasti transparentnog finansiranja u Srbiji, u okviru poziva Balkanskog fonad za javne politike (BPPF).

Centar za razvoj demokratskog društva Europolis objavio je analizu pod nazivom Linija 481 – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije, a Centar za razvoj neprofitnog sektora objavio je analizu Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481, dotacija za nevladine organizacije

Analize su urađene u okviru sledećih projekata, koji su trajali od juna do novembra 2015.godine i obuhvatili 8 gradova/ opština i više desetina predstavnika organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava.

“Linija 481 – ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije” koji su sproveli su Centar za razvoj demokratskog društva Europolis. Cilj projekta je povećanje transparentnosti raspodele javnih sredstava namenjenih lokalnim udruženjima i organizacijama, kao i njihovo efikasnije i svrsishodnije trošenje.

Projekat “Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481” sproveli su Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika. Cilj projekta je povećanje transparentnosti prilikom korišćenja javnih sredstava, ukazivanjem na slabe tačke sistema i predlaganjem rešenja zalaganjem kroz javne politike.

Analize stanja i preporuke za unapređenje načina i transparentnosti raspodele budžetskih sredstava možete preuzeti ovde:

Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou - budžetska linija 481, dotacija za nevladine organizacije Linija 481 - ka unapređenju procesa monitoringa i evaluacije - analiza i preporuke

 

Projekte finansira Balkanska mreža za razvoj civilnog društva.

This EU flagproject is funded by the European Union, through the EU BTD logoInstrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF)

Read More

KODEKS DOBRE PRAKSE ZA GRAĐANSKO UČEŠĆE U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA

Osnovni cilj ovog Kodeksa dobre prakse za građansko učešće jeste da doprinese stvaranju podsticajnog okruženja za NVO u zemljama članicama Saveta Evrope i u Belorusiji tako što će se na evropskom nivou definisati set opštih principa, smernica, oruđa i mehanizama za građansko učešće u političkim procesima donošenja odluka. Namera je da se Kodeks dobre prakse za građansko učešće primenjuje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Kodeks dobre prakse za građansko učešće zasniva se na stvarnim iskustvima NVO širom Evrope, koje međusobno dele svoju dobru praksu i valjane metode angažmana s državnim institucijama.
Dodatni cilj Kodeksa dobre prakse za građansko učešće jeste da bude relevantno i delotvorno oruđe za NVO, od lokalnog do međunarodnog nivoa, tokom njihovog dijaloga s parlamentom, vladom i državnim institucijama. Cilj ovog kodeksa je da bude interaktivni instrument i da bude usmeren na akcije da bi bio koristan kako NVO, tako i državnim institucijama svuda u Evropi. Kao jedan od načina podrške primeni ovog Kodeksa dobre, postojaće i banka studija slučajeva, kao i dodatni set praktičnih alatki.
Ovaj Kodeks dobre prakse za građansko učešće namenjen je nacionalnim NVO, uključujući regionalne i lokalne organizacije u državama članicama Saveta Evrope i Belorusiji, kao i organizacijama na evropskom i međunarodnom nivou.
Druga ciljna grupa su državne institucije (parlament, vlada i javna administracija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou). Ciljna grupa je široka, ali svrha Kodeksa dobre prakse za građansko učešće jeste da ima segmenata koji se mogu koristiti na svim nivoima javne administracije.

Ovde možete preuzeti Kodeks
Read More

Izveštaj o ekonomskoj vrednosti neprofitnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj

unnamedBalkanska mreža za razvoj civilnog društva –  BCSDN sa ponosom predstavlja izveštaj“Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“. Pripremila ju je Dubravka Velat u okviru projekta Tekovine balkanskog civilnog društva uz podršku članica BCSDN mreže.

Ovo je prva ovakva studija koja daje detaljan uvid u trenutno stanje neprofitnog sektora u vezi sa prikupljanjem, obradom i prezentovanjem podataka u sedam država: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Publikacija daje informacije o kvalitetu i pouzdanosti podataka o ekonomskom uticaju sektora u ovim zemljama, uključujući izazove sa kojima se organizacije sreću pri prikupljanju relevatnih podataka. Takođe, ovo ekstenzivno istraživanje mapira i ilustruje finansijske kapacitete, veličinu, snage i vrednost sektora u odnosu na ukupnu ekonomiju. Ono će doprineti procesu legitimizacije neprofitnog sektora i njihovih aktivnosti širom regiona otkrivajući njegovu poziciju kao poslodavca i nosioca ekonomskog razvoja, koja se često zanemaruje.

Ova studija se odražava i na važnost neprofitnog sektora za društvo i podiže svest među nosiocima vlasti o važnosti podrške kroz nacionalne budžete i druge izvore.

Naposletku, očekuje se da će državne institucije u zemljama obuhvaćenim ovim istraživanje, prepoznati ekonomsku važnost organizacija civilnog društva, te osmisliti ključne strategije za ekonomsku održivost, kao i održivost ljudskih resursa u civilnom društvu.

Celokupnu studiju na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

 

Read More