13 Jul Aktivnosti OCD kao odgovor na Covid-19: 07-13. jul

Beograd, 13. jul 2020. godine

Proglašenje pandemije i mere Vlade Srbije na suzbijanju korona virusa promenile su i delovanje organizacija civilnog društva. Monitoringom je obuhvaćeno 145 organizacija civilnog društva iz cele Srbije. Najveći broj OCD, skoro trećina, bavi se humanitarnim radom, dok svoje redovne aktivnosti obavlja manje od 15 organizacija.  Pored humanitarnog rada, ostale oblasti u koje se mogu svrstati aktivnosti organizacija su: monitoring, informisanje, psihosocijalna podrška i zagovaračke akcije. Kada je reč o pojedinačnim aktivnostima u okviru ovih oblasti to su: pružanje pravne pomoći, montoring ljudskih prava, pružanje psihološke pomoći, bavljenje zdravstvenom zaštitom, umrežavanjem, edukacijom i prikupljanjem sredstava. Nešto manje od polovine organizacija koje su obuhvaćene monitoringom je aktivno u Beogradu, a ostale OCD su raspoređene širom Srbije.

Posebno je važno istaći delovanje organizacija koje rade sa najugroženijim grupama, kroz informacije o lošem trenutnom stanju i mogućim posledicama pandemije na grupe kojima se bave, a to su osobe sa invaliditetom, žene, decu i stare, kao i migrante i beskućnike.

Iako je vanredno stanje u Srbiji ukinuto 6. maja prema dostupnim podacima organizacije će nastaviti da svoje aktivnosti organizuju na način na koji su to činile i vanrednom stanju naročito imajući u vidu da će posledice pandemije organizacije ali i njihovi korisnici osetiti u narednom periodu.

U nastavku možete preuzeti pregled aktivnosti nekih organizacija koje su sprovedene u proteklom periodu:

Aktivnosti OCD: 7-13.7.

*Mapiranje partnerski podržava Tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji