Podrži znanje danas – za bolji svet sutra

NoviPazar05-final-1100px-krugovi

 

Trideset mladih žena iz multietničkih i nerazvijenih područja u Srbiji (Sandžak i jug Srbije) trenutno pohađa nastavu iz oblasti veb dizajna, u okviru projekta Youth Build IT. One će uskoro odslušati svih 160 lekcija kroz koje će naučiti da samostalno kreiraju i održavaju veb sajtove. Osim toga, kroz 40 časova, učiće o lokalnom razvoju, aktivizmu, EU integracijama i ulozi mladih u tim procesima, kao i temama relevantnim za ovu ciljnu grupu – ljudskim i manjinskim pravima, sa posebnim fokusom na prava žena.

 

Da bi mogle samostalno da rade, koriste globalne freelance platforme i nastupaju na tržištu ove brzorastuće industrije, potrebno im je još malo podrške. Od Vas! Da bismo im obezbedili dodatne časove i mentorsku podršku, nedostaje nam 5000 USD. Da bismo prikupili taj iznos, registrovali smo se na globalnom sajtu za prijem donacija: www.globagiving.com. Link ka našoj kampanji je   http://www.globalgiving.org/projects/empower-marginalized-women-to-make-it-on-their-own/  gde kroz jednostavnu proceduru možete finansijski podržati edukaciju ovih mladih žena.

 

Kako im možete pomoći?

 

Sledećim iznosom donacija možete obezbediti:

 • 10 $ – Nastavni materijal i skripte za usavršavanje znanja iz oblasti web tehnologija za jednu učenicu
 • 25 $ – Jednomesečnu obuku jedne učenice za lični marketing i preduzetništvo i korišćenje svetskih platformi za freelancing i jobs za nastup na globalnom tržištu
 • 50 $ – Dvomesečnu obuku jedne učenice za korišćenje naprednih alata za samostalnu postavku web sajta (napredni WordPress)
 • 100 $ – Kreiranje portfolio vebsajta I jednomesečni mentoring jedne učenice za profesionalni i stručni razvoj
 • 150 $ – Jedan mesec prakse u IT kompaniji, rad na projektu i mentoring u periodu od mesec dana

 

Molimo vas da, ukoliko ne možete pružiti materijalnu podršku, podržite ovaj projekat deljenjeg ovog pisma na svojim društvenim mrežama ili direktno ljudima iz svoje mreže za koje mislite da mogu da pomognu.

 

Pozivamo se da se priključite akciji, prema svojim mogućnostima, i pomognete ovim mladim ženama da nađu posao i/ili započnu svoj biznis i tako obezbede sebe i svoje porodice.

Grupa učesnica Bujanovac

Grupa učesnica iz Bujanovca

Grupa učesnica iz Novog Pazara

Grupa učesnica iz Novog Pazara

Hvala Vam unapred!

Srdačno,

Građanske Inicijative

Support knowledge today – for better world tomorrow

Thirty young women from multiethnic and underdeveloped areas in Serbia (Sandžak and South Serbia) are currently studying web design, under Youth Build IT project. They will soon finish 160 lesson training course on creating and maintaining websites. Besides that, through 40 lessons, they will learn about local development and activism, EU integration and youth participation in these processes, as well as topics relevant to this group – human and minority rights, with emphasis on women rights.

 

In order to work independently, use global freelance platforms and act upon needs on the fast growing industry market, they need extra support. From YOU! In order to provide additional lessons and mentoring support, we are USD 5,000 short, so we have registered on the crowdfunding platform called www.globalgiving.org . Link to our campaign is http://www.globalgiving.org/projects/empower-marginalized-women-to-make-it-on-their-own/ where you can go through simple procedure and financially support education of these young women.

 

How can you help?

 

What can be done with this amount:

 • 10 $ – Will provide books and educational material for Web Design for one woman
 • 25 $ – will provide 1- month training course in marketing and entrepreneurship and use of freelance platforms  for one woman
 • 50 $ – provide 2-month training course in advanced Word Press use for one woman
 • 100 $ – will pay for making portfolio website with 1 month professional mentoring for one woman
 • 150 $ – will allow 1 month internship in IT company with full time mentoring for one woman

 

You can’t help financially? Don’t worry, there are others way to help. Support this project by sharing this info on your social networks or IM persons from your network who are likely to be interested in our cause.

 

We invite you to take part in this campaign, ways you can, and help these young women find jobs and/or start their own business, thus provide for themselves and their families.

Grupa učesnica Bujanovac

Participants from Bujanovac group

Grupa učesnica iz Novog Pazara

Participants from Novi Pazar group

Thank you in advance!

Cordially,

Civic Initiatives

Përkrahni diturinë sot – për një botë më të mirë nesër!

Tridhjetë vajza të reja nga mjediset multietnike dhe të pazhvilluara të Sërbisë (Sanxhaku dhe Jugu i Sërbisë), momentalisht janë duke ndjekur mësimet nga fusha e veb dizajnit, në kuadër të projektit Youth Build IT. Ato së shpejti do të mbarojnë 160 leksionet e parapara me projekt, nëpërmjet të cilave do të mësojnë që në mënyrë të pavarur të krijojnë dhe mirëmbajnë veb faqet. Përveç kësaj, përmes 40 orëve të tjera do të mësojnë për zhvillimin lokal dhe aktivizmin, integrimet evropiane dhe rolin e të rinjëve në këto procese, poashtu dhe tema tjera relevante për këtë grup –  si të drejtat e njerëzve dhe pakicave, me theks të veçantë në të drejtat e grave.

 

Që të mund të punojnë në mënyrë të pavarur, të shfrytëzojnë platformat freelance dhe të veprojnë në tregun e punës të kësaj industrije, e cila është në rritje të shpejtë,  po i nevojitet edhe pak përkrahje, nga JU! Që t’iu sigurojmë atyre orë shtesë dhe përkrahje të mentorëve, po na mungojnë 5000 $. Për të grumbulluar këtë shumë të parave, jemi regjistruar në faqen globale për mbledhjen e donacioneve: www.globagiving.com. Linku për kampanjën tonë është http://www.globalgiving.org/projects/empower-marginalized-women-to-make-it-on-their-own/ ku përmes një procedure të thjeshtë mund ta përkrahni financiarisht edukimin e këtyre vajzave të reja.

 

Si mund t’i ndihmoni ato?

 

Do të sigurojë:

 • 10 $ – Materialin mësimor dhe skriptat për avancimin e njohurive nga fusha e web teknologjisë për një nxënëse
 • 25 $ – Trajnimin njëmujor të një nxënëseje për marketing personal dhe ndërrmarrësi si dhe shfrtytëzimin e platformave botërore për freelancing dhe jobs për të vepruar në tregun botëror.
 • 50 $ – Trajnimin dymujor për një nxënëse për shfrytëzimin e mjeteve të avancuara për vendosjen e pavarur të web faqes (WordPress i avancuar).
 • 100 $ – Krijimin e portfolios së web faqes dhe mentorimin njëmujor të një nxënëseje për zhvillim profesional
 • 150 $ – Një muaj praktikë në kompaninë për TI, punë në projekt dhe mentorim në periudhën prej një muaji, për një nxënëse

 

Nuk mund të ndihmoni financiarisht?! Mos u brengosni ka mënyra tjera për të ndihmuar. Përkraheni këtë projekt duke e shpërndarë këtë informacion  në rrjetet tuaja sociale ose drejperdrejtë njerëzve në rrjetin tuaj, të cilët mendoni se janë të intereresuar të ndihmojnë.

 

Ju ftojmë që t’i bashkangjiteni këtij aksioni, sipas mundësive tuaja dhe të ndihmoni këto gra të reja të gjejnë punë dhe/ose të fillojnë biznesin e tyre dhe kështu të sigurojnë vetën dhe familjet e tyre.

Grupa učesnica Bujanovac

Grupi i pjesëmarrëseve nga Bujanoci

Grupa učesnica iz Novog Pazara

Grupi i pjesëmarrëseve nga Novi Pazari

Ju falemnderit!

Përzemërsisht,

Iniciativa qytetare