247 OCD uputile su danas Ministarstvu pravde Vlade Republike Srbije inicijativu za izmene odredbi nacrta Građanskog zakonika

Copy of LogoTRAG fondacija

Građanske inicijative i Trag fondacija uputile su danas, zajedno sa 245 organizacije građanskog društva iz 58 gradova, Ministarstvu pravde Vlade Republike Srbije inicijativu za izmene odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije. Inicijativa ima za cilj da otkloni predložena rešenja u nacrtu Građanskog zakonika koja zadiru u pitanja i slobode udruživanja građana/ki i koja bitno menjaju i ograničavaju rad i delovanja organizacija civilnog društva (definisanje udruženja, njihovo osnivanje i registraciju, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje, organe koje treba da imaju, itd).

Pored navedenih nedostataka nacrta Zakonika, treba napomenuti da nacrt Zakonika nije usklađen sa drugim dokumentima Vlade Republike Srbije značajnim, pre svega, za proces EU integracija (Akcioni plan za poglavlje 23, Nacrt Nacionalne Strategije stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, akcioni planovi za realizaciju Partnerstva za otvorenu upravu, itd). Imajući u vidu prethodno navedeno, nedostaci Zakonika u delu koji se odnosi na udruženja, zadužbine i fondacije mogu se pojaviti kao prepreka u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u EU, što je dodatni razlog da se isti otklone.

Kao organizacije civilnog društva koje su uložile ogromnu energiju i resurse da se usvoje Zakon o udruženjima (2009. godine) kao i Zakon o zadužbinama i fondacijama (2010. godine) duboko smo uvereni da odredbe koje definišu i uređuju pitanja od važnosti za osnivanje, delovanje i rad udruženja građana, zadužbine i fondacije ne bi trebalo da se nađu u samom nacrtu Građanskog zakonika. Ipak, zbog same zakonske procedure mi smo prosleđivanjem komentara na nacrt Građanskog zakonika uložili napor da se rešenja iz navedenih zakona sačuvaju i da se na taj način očuva priroda, rad i delovanje organizacije civilnog društva u Srbiji.

Analizu i predlog izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije uradio je Prof. dr Dragan Golubović, za potrebe TACSO Resursnog centra Građanski inicijativa.  Tekst inicijative za promenu nacrta Građanskog zakonika, koja je upućena Ministarstvu pravde, kao i listu organizacija koje su podržale inicijativu možete videti na sledećem linku.

Građanske inicijative i Trag fondacija se još jednom zahvaljuju svim organizacijama civilnog društva koje su podržale inicijativu i ovim putem želimo da istaknemo da ćemo o daljim koracima i planiranim aktivnostima u vezi sa Nacrtom Građanskog zakonika redovno obaveštavati organizacije civilnog društva u Srbiji.