Program za jačanja kapaciteta

Tri ključna cilja koje Građanske inicijative žele da ostvare kroz Program za jačanje kapaciteta su:

  1. Jačanje kapaciteta OCD i neformalnih grupa (posebna pažnja posvećuje se organizacijama mladih).
  2. Jačanje individualnih kapaciteta aktera važnih za razvoj civilnog društva (nastavnici, članovi studentskih i učeničkih parlamenata, mladi lideri i mladi ljudi, itd)
  3. Jačanje institucionalnih kapaciteta na lokalnom i nacionalnom nivou (lokalne samouprave, nezavisne institucije, lokalne kancelarije za mlade itd)


Da bi postigle gore navedeno, Građanske incijative rade na jačanju internih i eksternih kapaciteta OCD i neformalnih grupa, na nacionalnom i lokalnom nivou. Radimo sa organizacijama koje deluju u oblasti pružanja socijalnih usluga, OCD i profesionalnim udruženjima koja rade u oblasti ekonomije, udruženjima nastavnika i studenata, sa OCD koje deluju u oblasti kreiranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na lokalnom i nacionalnom nivou, itd.

Građanske inicijative rade na jačanju individualnih kapaciteta kroz direktan rad s pojedincima putem prilagođenih obuka i seminara kao i pružanjem individualne podrške za lični razvoj, savladavanje i primenjivanje novih veština. Pružamo podršku i promovišemo individualne inicijative.

Sarađujemo sa instutucijama u planiranju i sprovođenju Startegija i aktivnosti koje se tiču razvoja civilnog društva, pružamo im obuku i tehničku podršku, zajedno sa njima radimo na podizanju kapaciteta OCD i pojedinaca.

U okviru Programa za jačanje kapaciteta, između ostalog :
  1. Pustili smo u rad interaktivnu web platformu (http://razvoj.gradjanske.org) koji ima dve osnovne funkcije: pružanje i razmenu informacija i izgradnju kapaciteta. U okviru dela za izgradnju kapaciteta postavljeni su edukativni materijali i video klipovi koji pružaju informacije korisne za funkcionisanje i rad OCD i neformalnih grupoa. U okviru sekcije za pružanje informacija, obaveštavamo o našim i o aktivnostima drugih OCD, donatora, državnih institucija, i drugih faktora važnih za razvoj civilnoig društva.
  2. Alociramo male grantove partnerskim organizacijama i neformalnim grupama s ciljem da pomognemo izgradnju njihovih kapaciteta, pomognemo im da utiču na promene u zajednici, kao i da ih ohrabrimo da nastave sa svojim aktivnostima
  3. Pružamo direktnu podršku brojnim grupama, pojedincima i institucijama koje na lokalnom i nacionalnom nivou ulažu napore da dovedu do promena koje se tiču života građana u njihovim sredinama. Naime, iskustvo pokazuje da su aktivnosti ove vrste često direktan podsticaj za mnogo kompleksnije uključivanje građana u proces donošenja odluka.

Konstantno razmenjujemo informacije i primere dobre prakse sa svim relevantnim akterima, kako na nivou Srbije tako i na regionalnom nivou. Smatramo da je izgradnja partnerskih odnosa preduslov za postizanje rezultata i izgradnju civilnog društva.