Program javnih politika

Dva dugoročna cilja Programa javnih politika Građanskih inicijativa su:

  1. Umrežavanje civilnog sektora u cilju izgradnje strategije i efikasnog pristupa većem uticaju na procese odlučivanja
  2. Unapređenje javnih politika kroz monitoring aktivnosti države u svetlu poštovanja vladavine zakona, efikasnosti i odgovornosti javne administracije, i implementacije dokumenata i preporuka međunarodnih institucija.


U nameri da ostvare ove ciljeve, Građanske inicijative u svom radu koriste široko razvijeni mrežni pristup, kroz koordinaciju i učešće u funkcionisanju različitih domaćih, regionalnih i nacionalnih mreža, kao što su: FENS, SEKO za civilno društvo, kulturu i medije, Kuća ljudskih prava i demokratije, KOCD, KOMS, NAPOR, BCSDN, ECCN.

Svojim metodološkim pristupom želimo da, gde god je to moguće, u praksi testiramopromene koje smo zagovarali, odnosno, da promovišemo pilot programe i da na taj način proverimo određene ideje.

U okviru zagovaračkih procesa i razvoju politika, fokus Građanskih inicijativa je na sledećim temama:

• Podsticajno okruženje za razvoj OCD. GI su prepoznate kao vodeća organizacija na ovom polju i njome se bave prvenstveno kroz rad na Matrici za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj OCD, ali dugogodišnji monitoring uslova i aktivnosti javnog zastupanja u ovoj oblasti. Istovremeno, ovi podaci se koriste za monitoring napretka naše zemlje u pregovračkom procesu, na polju odnosa sa civilnim društvom, u skladu sa Smernicama Generalnog direktorata EK za proširenje, o podršci civilnom društvu u zemljama kandidatima za proširenje, u periodu 2014-2020. U okviru ove oblasti, posebni napori su usmereni na kreiranje održivog mehanizma za saradnju između države i OCD.

• Participativno okruženje za uključivanje OCD u pružanje usluga, uz rastući broj OCD kao davaoca socijalnih i drugih usluga. U okviru ove oblasti, prioritet nam predstavlja ulaganje napora za potpunu inkluziju OCD u sistem socijalne zaštite, kao i njegovog monitoringa, a u skladu sa principom pluralizma pružalaca usluga socijalne zaštite, postavljenim pozitivnim pravnim propisima

• Monitoring procesa EU integracije u Srbiji i javno zagovaranje te ideje tokom procesa.

Po svojim dosadašnjim aktivnostima, kako u Direktoratu EU za proširenje, tako i uSavetu Evrope, GI su prepoznate kao organizacija koja profesionalno, kompetentno i odgovorno, a istovremeno i kritički, komentariše odluke i aktivnosti države u procesu pristupanja EU. U saradnji sa ostalim organizacijama, kroz postojeće i nove mreže, Građanske inicijative će pružati pomoć u procesu pristupanja EU u različitim oblastima. Proces monitoringa EU integracija biće posebno podržan na lokalnom nivou.

• Sveobuhvatna reforma obrazovnog sistema

GI će se fokusirati na zagovaranje koje se odnosi na inkluzivne procese za implementaciju Strategije 2020, izmene i dopune relevantnih zakona u skladu sa Strategijom, i uvođenje odgovarajućih mera, bez obzira na populističke tendencije Vlade i resornogministarstava.

• Monitoring politika koje se bave mladima i rad nacionalnih, lokalnih i krovnih tela, u čijem formiranju su GI učestvovale.

Politika prema mladima, pitanja koja se tiču mladih ljudi i njihove participacije ostaje u fokusu Građanskih inicijativa, posebno monitoring politika koje se bave mladima i rad nacionalnih, lokalnih i krovnih tela, u čijem formiranju su GI učestvovale