O nama

Građanske inicijative su udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje koje već 25 godina radi ostvarenju sledeće vizije i misije:

  • VIZIJA GI je pravedno društvo građana svesnih svoje odgovornosti i uloge, društveno aktivnih i glasnih u stalnom dijalogu sa otvorenom i odgovornom državom.

  • Ključne vrednosti kojima se GI rukovode u svom radu su: pravednost, odgovornost i aktivizam.

  • MISIJA GI: Mi smo udruženje građana koje podstiče aktivizam i podržava građane u udruživanju i zajedničkom delovanju ka stvaranju pravednog društva. Pratimo, kritički promišljamo i predlažemo sistemske promene radi izgradnje otvorene i odgovorne države u kojoj građani imaju reč na svim nivoima.

Građanske inicijative svoje aktivnosti sprovode kroz dva programa: program jačanja kapaciteta civilnog društva i program javnih politika.

Građanske inicijative su nastale 1996. godine kada je grupa istaknutih NVO aktivista uključenih u antiratni pokret i nenacionalističku demokratsku opoziciju prepoznala potrebu da se stvori društvena, građanska baza koja bi mogla podržati demokratske promene putem podučavanja građana o njihovim pravima, demokratiji, građanskom društvu i kako da budu aktivni građani, da bi mogli da odlučuju o sopstvenim životima.

Građanske inicijative su osnovali: Dubravka Velat, Miljenko Dereta, Žarko Korać, Vukašin Pavlović, Rade Radovanović, Nadežda Gaće, Srdjan Bogosavljević, Nada Marinković, Milan Podunavac, Mina Vidaković, Nada Korać i Ivo Visković.