#ACTEkipa: Asocijacija DUGA

„Kroz ovaj program želimo da povećamo kapacitete Asocijacije DUGA u skladu sa našim poslednjim strateškim planom za period 2017 – 2020 i poslednjom procenom kapaciteta Asocijacije DUGA. Povećanjem kapaciteta naše organizacije želimo da damo veći doprinos aktivnom civilnom društvu za dobrobit građanki i građana Srbije ali i da povećamo učešće građana u donošenju odluka, u ovom slučaju želimo da kroz ACT podršku gradimo proces javnog zagovaranja u cilju standardizacije prvog preventivnog integrisanog socijalno-zdravstvenog metoda rada u Srbiji, koji već dve godine pilotiramo i za koji smo izradili minimalne standarde rada”, kaže Aleksandar Prica, predsednik upravnog odbora Asocijacije DUGA, organizacije civilnog društva sa sedištem u Šapcu.

On ističe da organizacija želi da bude efikasniji i finansijski održiva, odgovorna prema građankama i građanima, pre svega korisnicima usluga, da na adekvatniji način mobiliše građane u cilju uspešnijeg delovanja u procesima javnog zastupanja i donošenja odluka.

„Očekujemo da za dve godine Asocijacija DUGA bude stabilna, održiva organizaciju od nacionalnog značaja u oblastima: ljudskih prava, bezbednosti i socijalne zaštite. Očekujemo da nas prepoznaju kao promotera inovativnih za sve dostupnih preventivnih usluga koje su u skladu sa potrebama osetljivih populacija u Srbiji”, dodaje Prica.

Asocijacija DUGA je osnovana 2004 godine u Šapcu, ali sada ima tri nacionalna programa u sistemu socijalne zaštite, prevencije HIV-a i bezbednosti, a sva tri su vezana za ljudska prava.

Sebe prvenstveno vide kao pružaoce usluga, ali kako bi usluge adekvatno pružili i kako bi imali podršku u državnim sistemima, sprovode i edukacije osoblja državnih institucija i sprovodimo procese javnog zagovaranja.

Programom „Unapređenja sistema socijalne zaštite“ do sada su kroz osnovni akreditovani trening edukovali 1037 stručnih radnica i radnika sistema socijalne zaštite iz 146 Centara za socijalni rad (CSR) i 3 Centra za porodični smeštaj i usvojenje i još 736 njih prošlo je akreditovane napredne treninge.

DUGA je uspostavila sistem upućivanja i izveštavanja između Asocijacije i Centara za socijalni rad, a u svakom gradu u Srbiji imamo bar po jednog edukovanog socijalnog radnika, psihologa i pravnika koji su prošli treninge za rad sa LGBT osobama i njihovim porodicama. Do sada su ukupno akreditovali tri treninga u sistemu socijalne zaštite, a akreditacija četvrtog je u toku. Takođe, Ministarstvu rada, zapošljavanja boračkih i socijalnih pitanja posle 2 godine pilotiranja, predali su elaborat za prvi preventivni integrisani program u Srbiji „outreach“, sa zahtevom da se nađe u novoj strategiji socijalne zaštite.

Kroz ovaj program Asocijacije DUGA  je zajedno sa CSR vodila 48 zajedničkih slučajeva u kojima su klijenti i klijentkinje bile maloletne LGBT osobe koje su imale probleme u svojoj porodici. Najveći uspeh ovog projekta se ogleda u tome da ni jedno od ove dece nije izmešteno iz svoje porodice, već se kontinuirano radilo sa svim članovima porodica i ova deca sada sigurno i bez problema žive sa svojim roditeljima, braćom i sestrama.

Drugi program Asocijacije DUGA jeste „Prevencija HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija“ (PPI). Svake godine kroz ovaj program pružaju se usluge za oko 2100 klijenata i klijentkinja. Kao organizacija imaju svoju mobilnu medicinsku jedinicu i na teritoriji cele Srbije pružaju integrisane zdravstveno/socijalne usluge u sklopu kojih su savetovanje i testiranje na HIV i PPI brzim testovima, psihosocijalna podrška, parnjačka edukacija, podrška osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, upućivanje korisnika na institucije u kojima smo edukovali osobe za rad sa njima i praćenje klijenata i klijentkinja u institucije.

„Usluge pružamo, odlaskom na teren, putem skajpa, info telefona ili maila. Godišnje u proseku na teritoriji Srbije savetovetujemo i testiramo oko 7,8% svih savetovanih i testiranih osoba u zemlji, iako ovu uslugu pruža još 28 Zavoda i Instituta za javno zdravlje i 6 OGD. Takođe, naši savetnici od ukupnog broja izdatih HIV+ rezultata, na godišnjem nivou izdaju oko 8% svih HIV reaktivnih rezultata za teritoriju Srbije. Sve osobe koje su kod nas saznale svoj HIV+ status sada su na terapiji i mi iskreno verujemo da smo im omogućili duži i kvalitetniji život, a znatno smanjili mogućnost da HIV prenesu drugima”, objašnjava Aleksandar Prica.

Kada je u pitanju program u okviru bezbednosti već 5 godina u saradnji i uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Srbiji DUGA promoviše primenu koncepta bezbednosne kulture kao mogućnost prevencije nasilja. Izradili su i elaborat za novu preventivnu uslugu u sistemu socijalne zaštite  „izrada individualnog plana bezbednosti u skaldu sa primenom koncepta bezbednosne kulture“ integrisali smo je u naš outreach program rada i takođe predali Ministarstvu rada, zapošljavanja boračkih i socijalnih pitanja, sa zahtevom da se nađe u novoj strategiji socijalne zaštite. Akreditovali su i program edukacija za stručne radnike u ovoj obalsti.

Do sada Asocijacije DUGA je sprovela četiri procesa javnog zagovaranja za izmene i dopune lokalnih akcionih planova i sva četiri su uspešno sprovedena i zahtevane izmene su usvojene.

„Kao organizacija koja pruža usluge i koja je vrlo bliska sa svojim klijentima, veliku podršku smo pružili tokom poplava 2014 godine i sada je pružamo u toku pandemije COVID 19. U okviru podrške našim klijentima u toku pandemije COVID 19 od marta meseca 2020 do danas pružili smo više od 6000 usluga i podelili 2484 paketa humanitarne pomoći”, kaže Aleksandar Prica,  predsednik Upravnog odbora Asocijacije DUGA

 *Trideset organizacija građanskog društva potpisalo je ugovore za institucionalnu podršku u okviru programa Zajedno za građansko društvo – ACTa. Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

U narednom periodu predstavićemo organizacije koje su dobile institucionalne grantove.