ACT projekat – podrška zagovaračkim inicijativama u cilju ublažavanja posledica COVID-19

U okviru projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, otvoren je poziv za dodelu grantova za zagovaračke inicijative u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije Covid-19.

Situacija u vezi sa pandemijom Covid-19 i dalje je neizvesna, bez odgovarajućeg sistemskog odgovora, što doprinosi uznemirenosti i nesigurnosti kod građana i građanki. Organizacijama građanskog društva potrebna je dodatna podrška u ublažavanju negativnih posledica pandemije.

Cilj poziva: Podrška zagovaračkim inicijativama organizacija građanskog društva (OGD) prema donosiocima odluka na lokalnom i/ili nacionalnom nivou koje za cilj imaju ublažavanje posledica pandemije Covid-19.

Ovaj poziv za dodelu grantova ima za cilj da osnaži građansko društvo da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika kroz zagovaračke aktivnosti, kao i da mobiliše podršku građana i zastupa njihove interese u procesu donošenja odluka. OGD bi trebalo da prilikom apliciranja na poziv predlože strategiju zagovaranja koja jasno opisuje problem kojim se bave, zagovaračke ciljeve, da analiziraju ciljanu publiku, identifikuju donosioce odluka kao i mrežu podrške, identifikuju kanale komunikacije, navedu načine uključivanja građana, kao i konkretne aktivnosti kampanje zagovaranja.

Predlozi projekata treba da imaju zagovaračku komponentu koja uključuje najmanje jednu od navedenih metoda:

 • Identifikovanje nedostataka, slabosti i dobrih praksi koje bi se mogle koristiti kao osnov zagovaračke inicijative.
 • Analiziranje uticaja zakona i javnih politika uopšte, ili u odnosu na specifične grupe kao što su žene, radnici u neformalnoj ekonomiji ili specifična pitanja kao što su rodno zasnovano nasilje, pristup lečenju itd.
 • Efikasno angažovanje i saradnja sa institucijama na razvoju i implementaciji politika i planova za dugoročno rešavanje posledica pandemije ili odgovora na nove vanredne zdravstvene situacije.
 • Sazivanje / učešće u dijalogu sa donosiocima odluka u cilju poboljšanja transparentnosti i jačanja institucija / politika / praksi.

Dobitnicima granta ACT projekat će pružiti dodatnu podršku kroz program izgradnje i razvoja kapaciteta u kojem je obavezno učešće podržanih OGD. Aktivnosti izgradnje i razvoja kapaciteta će se sastojati iz treninga i mentorske podrške iz oblasti javnog zagovaranja.

Osnovne informacije:

 • Oblast podrške: zagovaranje 
 • Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 24. februar 2022. godine
 • Vrednost grant šeme: 7.900.000,00 RSD
 • Ko može da podnese predloge projekata: Organizacije građanskog društva (OGD) u Srbiji
 • Okvirni, predviđeni broj podržanih projekata: do 10
 • Trajanje grantova: 6 meseci
 • Minimalni i maksimalni iznos grantova: 700.000,00 RSD – 1.000.000,00 RSD 

Ko može da podnese predlog projekta?

Podnosioci predloga projekata mogu biti organizacije građanskog društva u partnerstvu sa još jednom OGD ili samostalno, koje su u prethodnom periodu pokazale angažovanost na ublažavanju negativnih posledica pandemije Covid-19. Podnosioci predloga projekata baziraju svoj rad na poštovanju ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti.

Ko ne može da podnese predlog projekta?

 • Organizacije koje do sada nisu imale aktivnosti u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije Covid-19 /ili sa odgovorom na nove vanredne zdravstvene situacije,
 • Organizacije koje nisu izmirile svoje zakonske obaveze po osnovi javnih davanja odnosno plaćanja poreza i doprinosa,
 • Organizacije koje su posredno učestvovale ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbiji,
 • Međunarodne organizacije koje su registrovane u Srbiji,
 • Religijske organizacije,
 • Organizacije koje su posredno učestvovale ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbiji,
 • Organizacije koje su već dva puta finansijski podržane u okviru ACT projekta u okviru bilo kog objavljenog poziva u prethodnom periodu,
 • Organizacije aktivne u oblasti kulture, razonode i zabave.

Okviran spisak aktivnosti koje se mogu finansirati kroz ovaj Poziv obuhvata:

 • Sprovođenje kampanja podizanja svesti o prepoznatom problemu na lokalnom ili
 • nacionalnom nivou;
 • Promovisanje pozitivnih promena;
 • Mobilisanje javne podrške kroz javni nastup, organizaciju događaja i korišćenje medija;
 • Učešće u javnim raspravama u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou;
 • Praćenje primene propisa i rada institucija u oblasti primene javnih politika i zakona;
 • Sprovođenje istraživanja, izrada analiza javnih politika i predloga izmena ili dopuna
 • javnih politika;
 • Obuke, radionice, debate i drugi javni događaji kojima se doprinosi ostvarivanju
 • očekivanog rezultata poziva.

 

Spisak aktivnosti je informativnog i ilustrativnog karaktera i podnosioci predloga projekata bi trebalo da koncipiraju svoje predloge projekata tako da predložene aktivnosti najviše odgovaraju predviđenim rezultatima.

Kako podneti predlog projekta za učešće u Pozivu?

Predlog projekta se podnosi na internet stranici act.civicatalyst.org. Prijavnom formularu možete pristupiti putem sledećeg linka: https://act.civicatalyst.org/node/331

Ukoliko imate tehničkih pitanja u toku podnošenja predloga projekata, možete se obratiti tehničkoj podršci na support@catalystbalkans.org.

Za sva druga pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo vas da kontaktirate ACT tim na info@act.org.rs najkasnije do petka, 4. februara 2022. godine sa naznakom „Poziv za dodelu grantova zagovaračkim inicijativama u vezi sa ublažavanjem posledica Covid-19”.

Rok za podnošenje predloga projekata

Rok za podnošenje prijava je je 24. februar 2022. godine, do 17.00 časova.

Molimo podnosioce predloga projekata da uzmu u obzir moguće tehničke probleme i svoje projekte ne šalju u poslednjem trenutku.

Info sesija

U svrhu bližeg predstavljanja Poziva, biće održana onlajn info sesija u petak, 28. januara 2022. godine u 11 časova na kojoj će učesnici imati prilike da se bolje upoznaju sa Pozivom.

Za učešće na info sesiji se možete prijaviti putem ovog linka: https://act.civicatalyst.org/node/344

Dokumentacija

Detaljne Smernice za podnošenje predloga projekata koje sadrže više informacija, budžet i uputstvo za prijavljivanje, možete preuzeti u nastavku.