#ACTEKIPA: Forum civilne akcije FORCA

#ACTEKIPA: Forum civilne akcije FORCA

“Kao konačni ishod aktivnosti nakon ACT institucionalnog granta vidimo formiramo Alumni klub naše organizacije. U predhodnih 20 godina veliki boj aktivista i volontera je učestvovao u radu FORCE. Nakon završetka srednje škole oni su uglavnom odlazili u univerzitetske centre na studije. Većina je svoj profesionalni razvoj nastavila u drugim gradovima i inostranstvu. Oni poseduju ekspertize iz različitih oblasti tako da bi njihovo uključivanje značajno unapredilo kapacitete naše organizacije uz istovremeno objektivnije sagledavanje ostvarenih rezultata i rada. Ciljevi formiranja Alumni kluba su ponovo povezivanje nekadašnjih članova i volontera sa udruženjem i njihova pomoć u razvoju organizacije. Za formiranjem Alumni kluba postoji obostrana želja kako nas zaposlenih u FORCI tako i velikog broja bivših članova i volontera udruženja“, kaže Miroslav Tamburić, izvršni direktor Udruženja gradjana Forum civilne akcije Forca sa sedištem u Požegi.

Fokus aktivnosti biće unapređenje kapaciteta (ljudskih i tehničkih resursa) uz istovremeno unapređenje upravljačke i organizacione strukture organizacije. Planira se veće uključivanje građana u rad Force, kao i povećanje informisanosti lokalne zajednice o aktivnostima organizacije, kao i nekoliko konkretnih inicijativa za unapređenje lokalnog društveno političkog delovanja koje podrazumeva široku participaciju građana.

“U prvoj polovini projekta Forca će ostvariti poboljšanje kapaciteta organizacije, unaprediti interne strukture, jačanje postojećeg i uvećanje ljudskih kapaciteta i operativnog funkcionisanja organizacija. Forca će u ovom periodu da angažuje građane i druge društvene grupe (osobe sa invaliditetom,Romska manjina, mladi, nazaposleni…) da se aktivno uključe u organizaciju u fazi pripreme i planiranja projektnih aktivnosti – debate, tribine, seminare, ulične akcije, nastupi na medijima, sprovodjenje istraživanja, pokretanje radio i podcast produkcije“, dodaje Tamburić.

U narednom periodu fokus rada ove organizacje će biti na omladinskoj politici, odnosno unapređenje postojećeg okvira i razvoj nove strategije razvoja i primene socijalnih politika. Pored toga FORCA će se baviti i drugim pitanjima od značaja za lokalnu zajednicu. Ove aktivnosti odnosiće se na više hiljada građana i gradjanki u Požegi čime FORCA dodatno dobija na značaju u zajednici. To je posebno značajno za organizaciju jer je strateško opredeljenje organizacije rad sa celom lokalnom zajednicom i odgovor na potrebepraktično svih građana/ki u Požegi, u skladu sa kapacitetima organizacije.

“Očekujemo da Forca postane efikasnija i efektivnija organizacija. Efikasnost posmatramo kao povećanje broja direktnih korisnika usluga kao i broja usluga koje možemo da pružimo građanima dok pod efektivnošću podrazumevamo ostvarivanje identičnih ili boljih rezultata ali sa manjim utroškom resursa, finansijskih, tehničkih i manji utrošak vremena za realizaciju ideja“, objašnjava Tamburić.

Jedan od najvažnijih rezultata za organizaciju treba da bude unapređenje ljudskih resursa organizacije što će se realizovati  kroz odgovarajuće obuke i treninge. Namera je da se u naredne dve godine obezbedi kontinuirano prisustvo u lokalnim i regionalnim medijima, a povremeno i na nacionalnim medijima.

Radiće se paralelno na unapređenju postojećih i stvaranju novih partnerstava sa OCD i privrednim sektorom.

Možda najvažniji rezultata treba da bude shvatanje donosilaca odluka ali i šire lokalne zajednice da je Forca, shodno svojim kapacitetima, resursima i inicijativama postala neizostavni partner u planiranju i implementaciji dela lokalnih politika , strategija i planova, one politike koje se poklapaju sa aktivnostima organizacije.

U ovom periodu biće revidirani su i dopunjeni svi interni organizacijski dokumenti i pravilnici.

Misija Force je razvoj lokalne zajednice a naša vizija – aktivni gradjani i gradjanke– razvijena zajednica. Forca je mesto okupljana aktivnih gradjana i gradjanki koji žele da doprinose društvenim promenama i napretku. Svi projekti usmereni su na razvoj lokalne zajednice i u skladu su sa potrebama i očekivanjima ciljnih grupa i na taj način se ostvaruje i misija Force. Neki od ciljeva organizacije su:promocija, zaštita ljudskih i političkih prava i sloboda,razvoj lokalne samouprave,širenje tolerancije i razumevanja, odgovoran odnos prema životnoj sredini, promocija i podrška socijalnom uključivanju marginalizovanih grupa,pomoć mladima,podrška zajednici u procesu ulaska Srbije u EU.

Projekti koje radi Forca promovišu procese evropskih integracija, ohrabruju gradjane i gradjanke na aktivnu participaciju, razviju inovativne ideje bazirane na koncpetu održivog razvoja i razmene resursa. Svi projekti su regionalnog karaktera i doprinose povećanju gradjanske participacije i ukazuju na značaj OCD. Projekti promovišu uspešne primere iz prakse, doprinose povećanju  niovu znanja iz relevatnih tema. Mladi su glavna ciljna grupa, što je značajno jer su oni budući donosioci odluka i kreatori javnih politika. Jednim delom projekti su namenjeni i gradjanima i gradjankama koji žive u ruralnim delovima što je značajno jer su oni često van zbivanja.

Forca se u aktivnostima najviše bavi edukacijama (timski rad, gradjanski aktivizam, projektni menadžment, razvoj biznis ideja, volonterski menadžmnet, promovisanje evropskih integracija), kampanjama javnog zastupanja, podrška gradjanskom aktivizmu, zagovaranje i lobiranje kroz sastanke, javne dogadjaje, tribine i okrugle stolove.

Forca postoji od 1999. godine i tokom tog perioda prolazila je kroz različite razvojne faze. Jedan od najvećih problem je stalni odliv kadrova koji uglavnom odlaze iz Poţege. Taj se problem rešava stalnim angaţovnjem novih saradnika a u protekle 2-3 godine Forca je postala mesto na koje dolaze mladi koji se nakon studiranja vraćaju u Požegu. Ideja je da Forca u naredne dve godine postane neka vrste kreativnog žarišta za mlade jer je primetan je trend povratka jednog broja mladih nakon studija, koji ne žele da po svaku cenu žive u većim gradovima, da im pruži neka znanja i veštine i na taj način ojača i kapacitete organizacije.

Forca ima Volonterski servis koji ima oko 30 članova. Oko trećine tih članova i članica je redovno aktivno, zavisno od broja i vrtse projekata. Više od 10 volontera i volonterki na mesečnom nivou provodi više sati u svim aktivnostima organizacije.