#ACTEKIPA: Somborski edukativni centar

“Instituacionalni grant ćemo pre svega iskoristiti za unapređenje kompetencija ljudskih resursa i kreiranje internih strateških i akcionih dokumenata, što će doprineti unapređenju kvaliteta programa i aktivnosti te povećanju aktivne građanske participacije, a samim tim i razvoju lokalne zajednice te unapređenju položaja naših ciljnih grupa”, kaže Srđan Vlaškalić, izvršni direktor Somborskog edukativnog centra.
Nnajvažnije aktivnsti koje će preduzeti ova organizacija preduzeti tiču se pre svega usavršavanju zaposlenih i volontera, te reviziji postojećih i kreiranju novih internih strateških i akcionih dokumenata i procedura, sa naglaskom na akcionom planu za uključivanje i mobilizaciju građana za aktivnu participaciju, a na osnovu mapiranja svih relevantnih politika i procedura na lokalnom nivou kao i ispitanih potreba i afiniteta građana za rad unapređenju istih
Somborski edukativni centar će uključivati i mobilisati građane za praćenje i unapređenje lokalnih politika, unapređivati rodnu ravnopravnosti u lokalnoj zajednici, kao i socijalnu inkluzije dece i mladih iz osetljivih grupa-
Aktivno sa građanima učestvovaće u kreiranju, sprovođenju i praćenju javnih politika te procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, unapređivaće javni nastup tima i povećće vidljivost organizacije u lokalnoj zajednici kroz unapređuivanje postojeće programe usmerene na poboljšanje položaja naših ciljnih grupa, javno zastupanje interese građana prema njihovim potrebama koje ćemo ispitivati
“Realizovaćemo treninge, obuke, radionice i druge javne događaje namanjene deci i mladima, aktivistima, volonterima, omladinskim radnicima i drugim stručnjacima u cilju aktivnog uključivanja u sve društvene procese, unapredićemo kapacitete i pristup za sticanje još snažnijeg poverenja i širi obuhvat građana koji mogu da imaju koristi od našeg programa kako za svoj lični i socijalni razvoj, tako i za podršku njihovom aktivnom učešću u društveno-političkom životu lokalne zajednice”, navodi Vlaškalić.
Vizija daljeg razvoja Somborskog edukativnog centra, kao i odnosa sa građanima je da kroz dvogodišnju podršku u vidu institucionalnog granta i rad na jačanju naših kapaciteta te intenzivne komunikacije sa građanima kroz što više različitih vidova aktivnosti koje će preduzeti za dve godine, a koje su mahom deo aktuelnog akcionog plana za narednih godinu dana,
“Želimo da povećamo broj ljudi koji imaju koristi od usluga i inicijativa koje Somborski edukativni centar pruža i pokreće u lokalnoj zajednici, očekujemo povećan procenat krajnjih korisnika koji su uključeni u rad Somborskog edukativnog centra i povećamo godišnji promet Somborskog edukativnog centra kroz različite izvore finansiranja i procenat sredstava u godišnjem budžetu dobijenih iz različitih izvora finansiranja”, dodaje Srđan Vlaškalić, izvršni direktor Somborskog edukativnog centra, naglađavajući da očekuju i povećan broj zagovaračkih inicijativa koje doprinose donošenju odluka na lokalu te povećanju odgovornosti lokalne samouprave, povećan broj razvijenih/unapređenih upravljačkih dokumenata, povećan broj mobilisanih građana za učešće u javnim raspravama u procesu donošenja odluka, radionicama, debatama i drugim javnim događajima.
U ovoj organizaciji očekuju i povećan broj građana koji su prisustvovali na javnim događajima u Somboru, povećan ukupan obuhvat građana informisanih kroz objavljene vesti/članke/video priloge/obaveštenja u medijima ili društvenim mrežama i povećan broj pohađanih treninga i broj dobijenih sertifikata za planiranje i upravljanje.
Organizacija je osnovana 2009. godine i od tada aktivno doprinosi poboljšanju položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa. Misija SEC-a je podrška i osnaživanje dece, mladih i marginalizovanih grupa metodama neformalnog obrazovanja i senzibilisanjem lokalne zajednice za unapređivanje njihovog položaja putem društveno odgovornog aktivizma.

Do sada su se bavili podsticanjem i edukacijom dece, mladih i marginalizovanih grupa da koriste sve svoje resurse u cilju ostvarivanja kako sopstvenih tako i potreba lokalne zajednice, promovisanjem vrednosti omladinskog rada, afirmacijom kulture i neformalnog obrazovanja, volonterizma, građanskog, studentskog i učeničkog aktivizma, zaštitom ljudskih prava i borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i afirmacijom ekologije, zaštite životne srednine i održivog razvoja.