Anti-SLAPP preporuka Saveta Evrope predstavlja značajan korak u borbi protiv SLAPP tužbi

CASE koalicija pozdravlja Preporuku Saveta Evrope o SLAPP tužbama, koju je odobrio Komitet ministara u petak, 5. aprila. Preporuka je sveobuhvatna i, ukoliko se zaista primeni, mogla bi značajno ograničiti štetu koju prouzrokuju SLAPP tužbe.

Preporuka postavlja čvrste i autoritativne standarde koje države članice EU moraju da ispune kako bi osigurale poštovanje svojih obaveza u domenu ostvarivanja ljudskih prava. Ona će biti ključna i u toku procesa transponovanja nove Direktive protiv SLAPP-a u nacionalno zakonodavstvo država članica EU, a služiće i kao model za zemlje koje nisu članice Evropske unije u Savetu Evrope (CoE) da uvedu efikasnu zaštitu od SLAPP tužbi.

Objavljivanje Preporuke usledilo je nakon dvoipogodišnjeg procesa izrade preko Komiteta eksperata za tužbe protiv javnog učešća (MSI-SLP), koji čine predstavnici država članica i nezavisni stručnjaci. CASE pozdravlja transparentnost i inkluzivnost ovog procesa, koji je uključio javne konsultacije o nacrtu Preporuke u julu 2023.

Države članice Evropske unije trebalo bi da koriste ovu Preporuku, uz izveštaj Parlamentarne skupštine (PACE) objavljen u januaru, kao ključne referentne tačke prilikom donošenja domaćih zakona protiv SLAPP tužbi. Kako je CASE već isticao, ključno je da se Direktiva Evropske unije shvati kao uspostavljanje minimuma standarda za zaštitu od SLAPP tužbi. Preporuka dopunjuje ove standarde i donosi detalje potrebne da bi zakoni protiv SLAPP tužbi pružili značajnu zaštitu.

Nakon pažljivog čitanja Preporuke, CASE je identifikovao značajne prednosti koje bi trebalo da posluže u uspostavljanju snažne zaštite od SLAPP tužbi na nacionalnom nivou. Istovremeno, identifikovali smo nekoliko nejasnoća u tekstu – posebno u vezi sa mehanizmom ranog odbacivanja – koje bi, ukoliko se tumače na restriktivan način, mogle ometati napore u suzbijanju korišćenja SLAPP tužbi. Države članice bi trebalo da razjasne i ojačaju ove odredbe kako bi osigurale da zakon bude sveobuhvatan, ostavljajući malo prostora za njegovo eksploatisanje ili zaobilaženje.

CASE će u narednim nedeljama objaviti potpunu analizu Preporuke – zajedno sa konstruktivnim preporukama, kako bi trebalo propise preneti u nacionalno zakonodavstvo. Takođe ćemo objaviti i naše sopstvene osnovne standarde, zasnovane na Preporuci i izveštaju PACE, koje države članice moraju ispuniti kako bi osigurale efikasnu zaštitu od SLAPP tužbi.

 

Najvažnije prednosti:

U definiciju “sudskih postupaka” Preporuka uključuje i pravne pretnje, dok “javno učešće” obuhvata širok spektar aktivnosti koje su obuhvaćene pravom na slobodu okupljanja i udruživanja, kao i slobodu izražavanja. To uključuje pravo na učešće u mirnim protestima i bojkotima, koji su u poslednjih nekoliko godina bili na meti SLAPP tužbi u Evropi.

Mnoge principe koji su utemeljeni u EU direktivi, Preporuka proširuje na države članice Saveta Evrope: to uključuje priznavanje potrebe za ranim odbacivanjem i odredbu o nadoknadi troškova – kao i zaštitu od SLAPP tužbi trećih zemalja. Takođe, precizira delove Direktive koji su ostali nejasni ili neprecizni.

Ključne tačke Preporuke:

  • Preporuka pruža mnogo snažniji i detaljniji set standarda od EU direktive, što će biti ključno tokom prenosa u domaća zakonodavstva država članica EU – i poslužiće ne-članicama EU da zagovaraju donošenje značajnih mehanizama zaštite od SLAPP tužbi. To je posebno značajno u vezi sa odredbom da žrtve SLAPP tužbi “potpuno budu obeštećene za štetu nastalu usled SLAPP-a” – odredbom koja je značajno bila razvodnjena u finalnom tekstu EU direktive.
  • Preporuka će biti pomoći sudovima i nacionalnim vlastima u identifikovanju SLAPP tužbi, zahvaljujući širokom spisku “indikatora SLAPP-a”. Ovo će biti ključno za tumačenje Člana 4(3) Direktive, i u motivisanju država članica da osiguraju da se mehanizam za rano odbacivanje prepozna sve štetne zahteve – ne samo one koji su “očigledno neutemeljeni”.
  • Postoje neke nejasnoće u vezi sa mehanizmom za rano odbacivanje koje bi mogle ograničiti primenu ove ključne mere – iako postoji potencijal, s obzirom na određene navodno suprotstavljene standarde, da se ove odredbe tumače na način koji osigurava efikasno funkcionisanje mehanizma.