Apel: Ne smanjivati izdvajanja za udruženja građana i medije i ne zaustavljati već planirane aktivnosti

Beograd, 30. april 2020. godine 

Neposredno nakon uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji (15.mart 2020.) veliki broj postupaka dodele bespovratnih finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije za 2020. godinu je obustavljen ili su rokovi za podnošenje konkursne dokumentacije produženi. Pojedini državni organi o tome su javno su obavestili zainteresovane OCD, ali na većini sajtova državnih, pokrajinskih i gradskih organa nema informacija o planiranim javnim konkursima za finansiranje programa ili projekta koje sprovode udruženja. Takođe, javnosti nisu dostupne ni informacije o konkursima – njihovom odlaganju, produženju ili rezultatima, a koji su završeni neposredno pre ili nakon proglašenja vanrednog stanja, pre svega kad je reč o konkursima pokrajinskh sekretarijata.

U periodu od 15. marta do kraja aprila 2020. javno je objavljeno samo jedno rešenje o dodeli sredstava po raspisanom javnom konkursu za finansiranje/sufinasiranje projekata udruženja. U ovom periodu Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obustavila je sprovođenje konkursa za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije na pozivu iz 2019. godine u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2018“. Takođe, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poništilo je javni konkurs za udruženja na temu „Ekonomsko osnaživanje žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica“, koji je bio objavljen pоčetkom godine.

I lokalne samouprave su u velikoj meri zaustavile davanja i konkurse, a za očekivati je da će to učiniti u još većem obimu u predstojećem periodu. Ovo će pre svega imati veoma nepovoljan uticaj na lokalne organizacije civilnog društva. Građanske inicijative trenutno sprovode sveobuhvatnu analizu konkursa svih JLS namenjenih finansiranju aktivnosti udruženja i medijskih sadržaja u cilju identifikovanja ključnih izazova i potreba u oblasti državnog finansiranja i sufinansiranja, kako za JLS tako i za udruženja i loklane medije.

Na moguće posledice ovakovog pristupa kazala je Fondacije „Novi Sad 2021“ saopštenjem u kojem se navodi da su obustavljeni svi javni konkursi u okviru projekta „Novi Sad 2021– Evropska prestonica kulture“. Odlukom Gradskog štaba za vanredne situacije Novog Sada obustavljen je Konkurs iz oblasti izdavaštva i prevodilaštva koji je prethodno raspisan, kao i konkursi u okviru međunarodne saradnje, kao i realizacija projekata u okviru konkursa „Nova mesta – Mikrogranting“, ali i konkursi čije je raspisivanje bilo u planu.

Slično je postupio i Gradski sekretarijat za kulturu grada Beograda, koji je javno obavestio podnosioce prijava na javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulture, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi čija je realizacija predviđena u 2020. godini da navedeni konkurs neće biti realizovan.

Istovremeno, dok sprovođenje kulturnih projekata koje realizuju udruženja kasni ili je potpuno obustavljeno, Grad Beograd i RTS sprovode projekat „Beograd pobeđuje“. U okviru pomenutog projekta se svakog ponedeljka, srede i petka održavaju koncerti domaćih muzičkih umetnika. Osnovni podaci o projektu (vrednost, period trajanja) nisu javno dostupni, a zamenik gradonačelnika je izjavio da svi učesnici na koncertima nastupaju bez nadoknade.

Sa druge strane, Ministarstvo kulture i informisanja uputilo je 15.aprila Vladi Republike Srbije predlog konkretnih mera za privremeno prevazilaženje efekata koje kriza nastala u uslovima pandemije Covid-19 ima na materijalni položaj samostalnih umetnika, a uzimajući u obzir i rešenja koja su s tim u vezi druge zemlje primenile. Mere bi se sastojale u pomoći u iznosu od po 30.000 dinara mesečno, u naredna tri meseca, koja bi bila uplaćena na račune reprezentativnih udruženja u kulturi radi dalje distribucije samostalnim umetnicima saglasno broju umetnika koji se vode u evidenciji reprezentativnog udruženja. U predlogu se napominje da distributeri filmova, prikazivači i producenti, kao privredni subjekti, već podležu donetim merama Vlade, te se navedeni predlog mera Ministarstva kulture i informisanja na njih ne odnosi.

Kada je reč o konkursima za sufinasiranje medijskih projekata, osam od devet konkursa je završeno i mesec dana nakon dostavljanja dopisa Ministarstvu finasija, Ministarstvo kulture i informisanja konačno je dobilo saglasnost da zaključi ugovore sa medijima u skladu sa rezultatima konkursa, nakon čega će biti izvršena isplata sredstava. Takođe, nije zasedala komisija za onlajn medije i, po rečima državnog sekretara Ministarstva kultrure i informisanja, taj konkurs neće biti okončan dok bude trajalo vanredno stanje. Ovo kašnjenje sa realizacijom konkursa, dodatno je otežalo položaj medija. Ponavljanje ovakve prakse na drugim medijskim konkursima dodatno će ugroziti rad medija.

OCD članice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, već su apelovale na Vladu i lokalne samouprave da pokažu visok stepen fleksibilnosti kada je u pitanju finansiranje projekata od javnog interesa. Kako bi se osigurala održivost civilnog sektora i pružila adekvatna podrška najugroženijim grupama građana, potrebno je aktivnosti prilagoditi novonastaloj situaciji i izvršiti planirane isplate u roku. Iako za donošenje ovakvih odluka može postojati pravni osnov, obustava konkursa za finansiranje projekata iz javnih izvora će imati ozbiljniji uticaj na finansijsku održivost OCD, pre svega u srednjeročnom  i dugoročnom periodu.

Verujemo da bi ignorisanje potreba udruženja i medija dovelo u pitanje održivost njihovog rada, ali i samo postojanje. Na taj način najviše štete bi pretrpeli građani, imajući u vidu da OCD, a pre svega mediji, svoju delatnost obavljaju u javnom interesu i da su upravo građani korisnici kako usluga i pomoći koju pružaju brojne OCD, tako i  istinitog, objektivnog i pravovremenog informisanja.