Banke i Uprava se pozivaju na zakone

Beograd, 28. avgust 2020. godine

Do 28. avgusta 2020. godine, povodom spiska Uprave za sprečavanje pranja novca, organizacija i civilnog društva, od 20 organizacija i pojedinaca koji su prijavili da su poslali zahteve Upravi i bankama, pristiglo je 14 odgovora banaka, 11 odgovora Uprave na zahteve po osnovu zaštite podataka o ličnosti, i 11 na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja, dok je ukupno 12 subjekata dobilo neki odgovor.

Sve banke se u odgovorima  pozivaju na to da im je, po članovima 90. i 91. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, zabranjeno da strankama i trećim licima otkriju da li su od Uprave za sprečavanje pranja novca primili zahtev za dostavljanje određenih podataka, i šta takav zahtev sadrži, kao i to da po istom Zakonu svi podaci koje Uprava prikupi u postupcima koje po njemu sprovodi predstavljaju tajnu.

Uprava je u svom odgovoru na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja navela da ovaj nadzor sprovodi u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije na osnovu Preporuke 8 Radne grupe za finansijsku akciju i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 2462 od 28.03.2019, koje joj nalažu da uspostavi efikasan mehanizam saradnje sa neprofitnim sektorom radi sprečavanja njegove zloupotrebe u svrhu finansiranja terorizma.

Uprava navodi kriterijumi za odabir uzorka i razlozi za inicijalno pokretanje postupka indikatori preporučeni od strane FATF, kriterijumi usvojeni od strane Uprave, i kriterijumi sadržani u Procedurama i kriterijumima za vršenje objedinjenog nadzora nad neprofitnim organizacijama. Uprava se poziva na to da su zahtevani podaci po zakonu proglašeni za tajne, i da stoga nemaju zakonsko ovlašćenje da ih učine dostupnim javnosti, ali uveravaju da Uprava sve svoje aktivnosti sprovodi u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije, međunarodnim preporukama i standardima, i bez selektivnog pristupa i diskriminacije.

U medijima je 27. jula 2020. godine objavljeno da je Uprava za sprečavanje pranja novca (Uprava) zatražila od poslovnih banaka u Srbiji podatke o više udruženja građana i fizičkih lica. Kako je objavljeno, zahtev Uprave odnosi se na sledeće podatke za period od 1.1.2019. godine do dana prijema zahteva Uprave: promet po dinarskom i deviznom računu uključujući ukupno po godini, sa navedenim osnovama priliva i odliva i podatke po čijem nalogu se vrše uplate i u čiju korist se vrše isplate; podatke o ovlašćenim licima i “da li su navedena lica ovlašćena po računima drugih lica”; da li imaju sef i da li su ovlašćeni po sefovima drugih lica; dokumentaciju i podatke o transakcijama u kojima su imenovana lica nalogodavci nostro ili korisnici loro doznaka (SWIFT poruke i dokumenta  na kojima  su sprovedena saglasna knjiženja); sve druge korisne podatke.