Održana obuka o korišćenju dokumentarnog filma u nastavi / U mbajt trajnimi për përdorimin e filmit dokumentar në mësimdhënie

Kako najbolje učenicima približiti važne životne teme kao što su migracija, aktivizam, bacanje hrane, bezbednost na internetu, nastavnici iz Vranja, Bujanovca, Preševa i Lebana učili su prethodna dva vikenda na dvodnevnom treningu pod nazivom  „Upotreba dokumentarnog filma u nastavi“.

Nastavnici/ce su imali mogućnost da prođu obuku za korišćenje metodologije „Jedan svet u školama“. Ova metodologija podrazumeva gledanje dokumentarnih filmova, uz korišćenje različitih metodičkih aktivnosti, koje su namenjene časovima sa učenicima. Kombinujući kritičko mišljenje i aktivizam, uz vizuelnu moć filma, ovaj program se koristi u 14 zemalja širom sveta, a razvio ga je „People in need“ (Čovek u nevolji) 2001. godine.

Obuku je prošlo više od 35 nastavnika/ca iz ovih mesta na jugu Srbije i svi oni će u narednom periodu držati časove na kojima će učenicima puštati dokumentarne filmove i obrađivati teme važne za živote mladih ljudi. Kako su tokom obuke rekli, filmovi obrađuju situacije sa kojima se mladi zaista svakodnevno sreću. Na primer, jug Srbije je u velikoj meri osetio migrantsku krizu, s obzirom na to da se radi o pograničnim mestima, bacanje hrane je nešto što svaki mlad čovek treba da uoči kao problem i da se trudi da hranu baca što manje ili uopšte. Takođe, retko koja mlada osoba nije upoznala nekog preko interneta ili došla do neke informacije koja je bila neproverena i netačna, tako da je bezbednost na internetu veoma važna tema za mlade ljude.
Cilj čitavog programa je predstavljanje dokumentarnog filma kao jedinstvenog instrumenta u obrazovanju, koji može da otvori teme važne za današnji svet, probudi našu osetljivost i izgradi kvalitetne međuljudske odnose. Zajedničkim gledanjem filmova učestvuje se u prenošenju doživljaja drugih ljudi, što daje mogućnost da se prodube shvatanja, razvije empatija, sposobnost slušanja, volja za pomaganjem i želja za aktivnom promenom pojedinca i okruženja. Tokom realizacije časova nakon obuke, nastvnicima/ama će trenerski tim pružati svu potrebnu podršku.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Građanskim Inicijativama, PEN – Peer Educators Network i NVO Aktiv.

_____________________________________________________

Në trajnimin dy ditor me titull “Përdorimi i filmit dokumentar në mësimdhënie”  mësimdhënësit nga Vranja, Bujanoci, Presheva dhe Lebani kanë mësuar se si t’ua ofrojnë nxënësve më së miri temat e rëndësishme jetësore siç janë migrimi, aktivizimi, hudhja e ushqimit dhe siguria në internet.

Mësimdhënësve i’u është dhënë mundësia të ndjekin trajnimin për shfrytëzimin e metodologjisë “ një botë në shkollë “, kjo metodologji përfshinë shikimin e filmave dokumentar duke shfrytëzuar aktivitete të ndryshme metodike, të cilat janë të dedikuara për orët me nxënës. Duke kombinuar mendimin kritik dhe aktivizimin me ndihmën e fuqisë vizuale të filmit, ky program përdoret në 14 shtete anembanë botës, ndërsa është i zhvilluar nga “People in Need” (Njerëzit në nevojë) në vitin 2001.

Trajnimin e kanë ndjekur më tepër se 35 mësimdhënës nga këto vende të jugut të Sërbisë, dhe të gjithë ata gjatë periudhës në  vijim do të mbajnë orë, ku nxënësve do t’u lëshojnë filma dokumentar dhe do të zhvillojnë tema të rëndësishme për jetën e të rinjëve. Siç është thënë gjatë trajnimit, filmat përfshijnë situata me të cilat të rinjtë ballafaqohen çdo ditë. Për shembull, jugu i Sërbisë në masë të madhe e ka ndjerë krizën e migrantëve, duke qenë se ajo rrethinë është një zonë kufitare, hudhja e ushqimit është diçka që çdo i ri duhet ta shohë si problem dhe të përpiqet ta flakë ushqimin sa më pak të jet e mundur ose fare. Gjithashtu rrallë ndonjë person i ri nuk ka pasur rastin që përmes interneti të njohë dikë apo të vijë deri tek ndonjë informacion që nuk ka qenë i verifikuar dhe i pavërtetë, kështu që siguria në internet është një temë shumë e rëndsishme për të rinjtë.

Qëllimi i gjithë programit është prezantimi i filmit dokumentar si instrument unik në arsimim, i cili mund të hap tema të rëndësishme për botën e sotme, të zgjoj ndjejshmërinë tonë dhe të ndërtojë mardhënie kualitative ndër njerëzore. Duke parë filma së bashku, ata marrin pjesë në përcjelljen e përvojave të njerëzve të tjerë, gjë që u jep atyre mundësinë për të thelluar kuptimin e tyre, për të zhvilluar ndjeshmëri, aftësi për të dëgjuar, vullnet për të ndihmuar dhe dëshirë për të ndryshuar në mënyrë aktive individin dhe mjedisin. Gjatë realizimit të klasave pas trajnimit, ekipi i trajnerëve do të sigurojë të gjithë mbështetjen e nevojshme për mësuesit.

Ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, dhe implementuar nga Peaceful Change initiative dhe People in Need në partneritet me Gradjanske Inicijative, PEN – Peer Educators Network dhe NVO Aktiv.