Civilno društvo i demokratija

016 Civilno drustvo i demokratijaVukašin Pavlović
Civilno društvo i demokratija
Građanske inicijative, Udruženje za političke nauke Srbije i Crne Gore, Fakultet političkih nauka u Beogradu i Čigoja štampa
2004, Beograd