Civilno društvo u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2021. godinu

Beograd, 20. oktobar 2021. godine –

U najnovijem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, objavljenom 19. oktobra 2021. godine, navodi se neophodnost dodatnih napora s ciljem kreiranja sistemske saradnje između vlade i civilnog društva, kao i nedostatak podsticajnog okruženja za razvoj i finansiranje organizacija civilnog društva (OCD), koje trpe verbalne napade, uključujući i u Narodnoj skupštini.

U izveštaju se dalje navodi da civilno društvo i branitelji/braniteljke ljudskih prava deluju u polarizovanom okruženju. Tako je Evropska komisija u izveštaju posebno istakla slučaj “Spisak” iz jula 2020. godine, i nalaze relevantnih međunarodnih organizacija tim povodom. Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) objavila je u decembru 2020. godine zabrinutost povodom optužbi da je Uprava za sprečavanje pranja novca, potražujući poverljive finansijske podatke 57 organizacija, medija i pojedinaca zloupotrebila dostupne zakonske mehanizme kako bi ograničila rad civilnog društva. Takođe, Komitet eksperata za evaluaciju mera sprečavanja pranja novca i borbe protiv terorizma Saveta Evrope (MONEYVAL), na svojoj plenarnoj sednici u aprilu 2020. godine, saopštio je da članice ne smeju da dozvole da se preporuke FATF namerno ili nenamerno koriste za gušenje civilnog društva. 

Dalje je napomenut nastavak trenda napada na OCD, koje se suočavaju sa verbalnim napadima i prljavim kampanjama od strane tabloida, ali i u Narodnoj skupštini, uprkos Kodeksu ponašanja poslanika koji je usvojen u decembru 2020. godine. 

Na planu učešća civilnog društva u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, OCD i dalje ističu da je vreme dato za javne rasprave često prekratko, kao i da se njihov doprinos na nacrte zakona ne uzima u obzir u dovoljnoj meri. 

U nastavku u celosti prenosimo prevod odeljka Izveštaja koji se tiče civilnog društva:

Civilno društvo 

Novo Ministarstvo za ljudska i manjina prava i društveni dijalog je pokrenulo niz društvenih dijaloga. Međutim, više napora je potrebno kako bi se obezbedila sistemska saradnja između vlade i civilnog društva. Podsticajno okruženje za razvoj i finansisranje organizacija civilnog društva (OCD) mora biti stvoreno i u praksi, jer su verbalni napadi na OCD, uključujući i u Parlamentu, nastavljeni.

Osnaženo civilno društvo je krucijalna komponenta svakog demokratskog sistema i treba biti prepoznato i prema njemu se ophoditi kao takvo od strane državnih institucija.

OCD i branitelji/braniteljke ljudskih prava su nastavili da podižu svest o građanskim i političkim pravima. Ovo se dešava u sve više polarizovanom okruženju. U decembru 2020. godine, Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) je navela zabrinutost zbog optužbi da je Srbija, u julu 2020. godine, zloupotrebila Zakon o sprečavanu pranja novca i finansiranja terorizma, s ciljem ograničavanja ili prinuđivanja civilnog društva zbog njihovog rada i kritika vlade. Na svojoj plenarnoj sednici u aprilu 2021. godine, Komitet eksperata za evaluaciju mera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma Saveta Evrope (MONEYVAL), pozvalo je sve članice da obezbede da se FATF preporuke, namerno ili nenamerno, koriste kao sredstvo potiskivanja legitimnih aktivnosti civilnog društva. Verbalni napadi i prljave kampanje protiv nekoliko OCD i njihovog finansiranja su nastavljeni u tabloidni medijima, kao i u Narodnoj skupštini, uprkos Kodeksu ponašanja usvojenim u decembru 2020. godine. Organizacije i pojedinci koji kritikuju vlasti u napredovanju u oblasti vladavine prava, kao i u oblasti zaštite životne sredine, posebno su pod pritiskom.

Pravni okvir za saradnju između vlade i OCD je uglavnom ustanovljen: implementacija mora biti unapređena i sistematizovana. Nekoliko OCD su prijavile da je vreme dato za javne rasprave prekratko, ili da se njihovi komentari na nacrte zakona ne uzimaju u dovoljnoj meri kao ni povratne informacije. U oktobru 2020. godine je ustanovljeno novo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Ono je, između ostalog, preuzelo nadležnosti Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i započelo je niz javnih dijaloga na razne teme od opšteg značaja, okupljajući članove vlade, nezavisnih tela, međunarodnih organizacija i OCD. Nacionalni konvent o EU je nastavio da nadzire i analizira napredak u pristupnim pregovorima.

Nacionalna strategija i akcioni plan za pomoć kreiranju pozitivnog podsticajog okruženja za OCD i dalje nisu usvojeni. Savet za saradnju sa OCD i dalje nije ustanovljen. 

S ciljem ublažavanja ekonomskih posledica pandemije COVID-19, Srbija je usvojila propise o fiskalnim olakšicama i direktnim uplatama ekonomskim entitetima prepoznavajući OCD kao potencijalne korisnike ekonomske pomoći.