Država dodelila sredstva sama sebi

Copy of LogoBeograd, 6.jul, 2016. – Povodom zaključivanja ugovora između Ministarstva pravde sa izabranim institucijama i organizacijama na Konkursu za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, Građanske inicijative očekuju da Ministarstvo pravde u novom sazivu Vlade inicira izmene Pravilnika o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, donetog u februaru ove godine.

U okviru ovog konkursa, Komisija Ministarstva pravde dodelila je sredstva u iznosu od 351.509.000 dinara pretežno državnim institucijama i lokalnim samoupravama i to za projekte koji se odnose uglavnom na njihove redovne aktivnosti i za koje bi novac trebalo da se opredeljuje iz postojećih budžetskih linija (nabavka sanitetskih vozila, opremanje domova zdravlja, građevinski radovi itd.)

Elementi Konkursa su na osnovu napred navedenog Pravilnika postavljeni neprecizno, dokazi o ispunjenosti uslova konkursa su se sveli na dostavljanje potpisanih izjava, a oblasti podrške navedene uopšteno (ostvarivanje javnog interesa), kao i kriterijumi za vrednovanje. Zbog toga je na konkurs pristigao veliki broj prijava, kako državnih organa, lokalnih samouprava, tako i organizacija civilnog društva. Građanske inicijative su se obratile  Ministarstvu pravde sa zahtevom za  pristup informacijama o načinu na koji je od svih pristiglih projekata izabrano 67. Nakon duže od mesec dana čekanja, Ministarstvo je tek juče (5. jula) dostavilo dokumenta sa delom traženih informacija. Iz zapisinika o radu Komisije nije moguće utvrditi kako su projekti bodovani i izabrani oni koji će biti finansijski  podržani. Među podržanim projektima, broj nosilaca koji nisu iz javnog sektora je zanemarljiv (manje od 5% ukupnih sredstava). Sa druge strane, Ministarstvo zdravlja je za nabavku sanitetske opreme dobilo skoro 102 miliona dinara, pri čemu je jedan od članova Komisije V.D. pomoćnica Ministra zdravlja Mirjana Ćirić.

Organizacije civilnog društva u Srbiji ulažu ogromne napore da u cilju ostvarivanja javnog interesa, u jako teškim finansijskim uslovima realizuju aktivnosti koje donose benefit gradjanima, tamo gde država neće ili ne može da reaguje. Postojanje bilo kojih dodatnih finansijskih izdvajanja za ostvarivanje javnog interesa, važan je potencijalni izvor finansiranja njihovih aktivnosti, jer se svi ostali vidovi podrške svode na skromne mogućnosti lokalnih samouprava. Kako se prilikom raspisivanja ovog konkursa nije moglo utvrditi koje oblasti za podršku su definisane kao prioritetne niti kako će se precizno procenjivati kvalitet pristiglih projekata, među odobrenim projektima, na primer, nema nijednog iz oblasti borbe protiv nasilja nad ženama, iako je Vlada Srbije ovu temu označila kao prioritetnu u 2016. godini.

Imajući sve ovo u vidu, Građanske inicijative smatraju da je potrebno izmeniti Pravilnik u smislu uvođenja jasnijih kriterijuma, definisanja prioritetnih oblasti za podršku, transparentnijeg odlučivanja Komisije i obaveznog definisanja procenta sredstava koja će biti dodeljena organizacijama civilnog društva. U tom smislu, Građanske inicijative će se sa ovim zahtevom obratiti Ministarstvu pravde nakon formiranja nove Vlade. Za ovaj zahtev tražićemo i podršku ostalih organizacija civilnog društva, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao i drugih relevantnih aktera.

Građanske inicijative