EVALUACIJA EFEKATA PREDMETA GRAĐANSKO VASPITANJE – 10 GODINA POSLE

Pogledajte glavne nalaze istraživanje “Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje – 10 godina posle”

 

Beograd, 02. april 2019. godine – Predmet ovog istraživanja je evaluativna analiza efekata predmeta Građansko vaspitanje i sticanje uvida u eventualne promene ovih efekata kroz poređenje sa rezultatima slične studije sprovedene deset godina ranije (2009. g.).

U cilju obuhvatne analize statusa ovog predmeta i njegovih efekata na znanje i stavove učenika, podaci su prikupljeni iz različitih izvora, prvenstveno od samih učenika/ca završnih razreda srednjih škola, zatim nastavnika/ca GV, kao i direktora/ki škola u kojima je istraživanje sprovođeno.

U celini, nalazi ove opsežne studije opisuju trenutno stanje, kako školski, tako i društveni kontekst u kom se odvija nastava Građanskog vaspitanja sada.

Pored toga, nalazi ukazuju i na određene trendove u promeni znanja i stavova kod učenika/ca, a na osnovu poređenja sa nalazima prethodne evaluativne studije.

Istraživanje su sprovele Građanske inicijative u okviru projekta „Odbrana ljudskih prava u učionicama“ podržanog od strane Civil rights defenders.

Glavne nalaze istraživanja “Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje – 10 godina posle” preuzmite ovde.