Info sesije povodom Konkursa za finansiranje projekata OCD koje deluju u oblasti socijalne zaštite

21 Mar Info sesije povodom Konkursa za finansiranje projekata OCD koje deluju u oblasti socijalne zaštite

Povodom objavljivanja KONKURSA za finansiranje projekata organizacija civilnog društva koje deluju u obasti socijalne zaštite u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju, Građanske inicijative i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda su u sredu, 19. marta u Novm Pazaru i četvrtak 20.marta u Prijepolju organizovali informativnu sesiju za sve zainteresovane podnosioce predloga projekata.

Konkurs je namenjen organizacijama civilnog društva koje deluju kao pružaoci usluga i bave se javnim zalaganjem/zastupanjem u lokalnim zajednicama  u oblasti socijalne zaštite. Projekti treba da teže ostvarivanju sledećih ciljeva:  Opšti cilj: doprinos povećanju društvene uključenosti ugroženih kategorija stanovništva u Raškom i Zlatiborskom okrugu kroz javno zagovaranje/zalaganje i umrežavanje OCD. Specifičan cilj: povećanje učešća OCD iz Raškog i Zlatiborskog okruga u formulisanju politika, procesu donošenja odluka i primeni praksi na lokalnom i nacionalnom nivou u oblasti socijalne zaštite.

Prisutni predstavnici/ce OCD iz Novog Pazara, Tutina, Sjenice, NoveVaroši, Prijepolja i Priboja iamli su priliku da saznaju na pod kojim uslovima mogu učestvovati na ovom konkursu kao podnosioci preloga projekata ili kao partneri, koje teme i aktivnosti mogu biti podržene kroz konkurs, u kom periodu se projektu moraju sprovesti i koji je iznos sredstava za koje se podnose predlozi.

Učešće na ovom konkursu pruža manjim OCD, koje nemaju administrativni, ljudski ili finansijski kapacitet da konkurišu za direktu finansijsku podršku EU, mogućnost da prođu sve faze  dodele sredstava iz fondova EU – pripreme predloga projekata, projektnog i finansijskog upravljanja i izveštavanja u skladu sa paravilima i procedurama EU.

 

Konkurs deo projekta „Jednaki u pružanju socijalnih usluga“  finansira Evropska unija u okviru Programa Podrška civilnom društvu 2012, a  sufinаnsirа se iz budžеtа Rеpublikе Srbiје – Kаncеlаriја zа sаrаdnju sа civilnim društvоm.