Izazovi u realizaciji projekata poboljšanja uslova stanovanja Roma i drugih marginalizovanih grupa

Zrenjanin, 19. septembar 2018. godine – Kulturni centar 

Na okruglom stolu koji je organizovala Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) iz Novog Sada, okupili su se predstavnici vlasti i nevladinih organizacija. Cilj sastanka bio je da se kroz razmenu mišljenja, informacija i primera prakse iz četiri lokalne samouprave (Grad Subotica, Grad Zrenjanin, Grad Kikinda i Opština Žitište) u kojima EHO sprovodi navedeni projekat ukaže na izazove donatora i realizatora projekta. Najčešći problemi (nelegalizovani objekti, neregulisani pravno – imovinski odnosi, neadekvatni pristupi vodo i elektro snabdevanju…) sa kojima se susreću tokom realizacije projekata poboljšanja uslova stanovanja Roma i drugih marginalizovanih grupa bili su tema ovog sastanka kao i podsticanje dijaloga  i iniciranje novih rešenja.

Na drugom panelu, posvećenom pronalaženju inovativnih rešenja, Milica Antić, ispred Građanskih inicijativa, predstavila je istraživanje Ipsos Strategic Marketing u okviru projekta Reforma poreza na imovinu, koji u Srbiji sprovodi IMG, o tome da li građani žele da učestvuju  u donošenju odluka o budžetima lokalnih samouprava. Odgovor je bio pozitivan, problem je međutim, kako motivisati građane da participiraju u tim procesima. Da bi se građani uključili neophodno je graditi odnos poverenja između lokalnih vlasti i građana, a važnu ulogu u tom procesu imaju organizacije civilnog društva. To se postiže participativnim budžetiranjem koje jača transparentnost vlasti i poverenje građana u vlast.

Lokalne samouprave same odlučuju o svojim izvornim prihodima, o visini poreza na imovinu i o tome kako će se ta sredstva trošiti. Opštine mogu raspisati konkurs za podnošenje predloga za trošenje tih sredstava. Iskustva iz nekih opština, kao što je Šabac su veoma dobra : tamo se  predlozi objavljuju na sajtu opštine, boduju se i izaberu se najbolji. Transparentnost procesa budžetiranja doprinosi većoj participaciji građana  i njihovoj motivisanosti  da učestvuju u tom procesu.