[IZVEŠTAJ] Udruženja građana: Sužavanje prostora za delovanje 2021

Predstavljamo vam novi izveštaj koji se tiče sužavanja prostora za delovanje i rad udruženja građana. Analiza je urađena sa ciljem da na sistemski način i kroz primere iz prakse opiše prostor za delovanje civilnog društva u Srbiji u 2021. godini.

Izveštaj ukazuje na ključne probleme u oblastima osnovnih prava i sloboda, pre svega prava na slobodu udruživanja, izražavanja i okupljanja, kao i po pitanjima uključenosti civilnog sektora u proces donošenja politika i odluka.

Posmatrano sa institucionalnog i normativnog aspekta, uslovi za rad organizacija civilnog društva (OCD) se mogu označiti kao nepovoljni, ali ako se u obzir uzme širi društveno-politički kontekst, a pre svega dominirajući javni diskurs i odijum prema civilnom sektoru, onda se celokupno okruženje u kom OCD funkcionišu može okarakterisati i kao neprijateljsko. Uspostavljanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nije doprinelo kvalitativnom poboljšanju ovog stanja niti ublažavanju narastajućih tenzija u društvu usled nereprezentativnog sastava Narodne skupštine Republike Srbije, nedostatka institucionalnog dijaloga i prostora za političku artikulaciju stavova velikog broja građana.

Pored gotovo svakodnevne negativne kampanje putem tabloida, institucionalnih pritisaka u vidu neopravdanih poreskih kontrola i nekažnjivosti napada na aktiviste i novinare, civilno društvo se tokom 2021. godine suočavalo i sa novim vidovima pritisaka koji fundamentalno ugrožavaju njihov rad i opstanak. Reč je, pre svega, o novouspostavljenoj praksi podnošenja tzv. SLAPP tužbi protiv organizacija civilnog društva i najpre lokalnih medija. Cilj takvih tužbi nije zadovoljenje pravde niti dobijanje adekvatne novčane kompenzacije za pretrpljeni stres ili narušeni ugled tužioca, već finansijsko iscrpljivanje tuženih medija koje bi dovelo do potpune obustave njihovog rada ili barem do pojave autocenzure iz straha za dalju egzistenciju.

Takođe je uspostavljen i nov mehanizam ograničavanja građana u konzumiranju Ustavom garantovanog prava na slobodu izražavanja u vidu prethodnih poseta aktivistima od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji ih na taj način obaveštavaju da će u slučaju učešća na protestnim skupovima biti prekršajno ili krivično gonjeni.

Izveštaj u celosti možete preuzeti na linku: Sužavanje prostora za delovanje 2021