Javni poziv OCD za učešće u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima 2017-2022.

Beograd, 4. oktobar, 2017. godine – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Kancelarijom za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine.

Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine („Sl. glasnik RS“, br.77/2017) (u daljem tekstu: Strategija) je drugi strateški dokument koji je Vlada Republike Srbije do sada donela u oblasti rešavanja problema trgovine ljudima. Ova strategija ima za cilj da obezbedi sveobuhvatan i kontinuiran odgovor društva na trgovinu ljudima, u skladu sa dinamikom novih izazova, rizika i pretnji, na taj način što će unaprediti sistem prevencije, pomoći i zaštite žrtava i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom. Do ostvarenja ovog cilja Strategije doći će se funkcionalnim povezivanjem i institucionalnom izgradnjom kapaciteta svih partnera.

U skladu sa tim, predviđeno je da Strategiju sprovode državni organi i organi lokalne samouprave Republike Srbije u okviru svojih nadležnosti u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Organizacije civilnog društva ravnopravno učestvuju u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije, imenovanjem 5 (pet) predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave problemom trgovine ljudima.

Strategijom je predviđeno da se predstavnici organizacija civilnog društva biraju u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije o čemu Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima.

Cilj ovog javnog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor 5 (pet) organizacija civilnog društve koje se bave problemom trgovine ljudima,čiji će predstavnici uzeti učešćeu procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije.

Kriterijumi

Organizacije civilnog društva koje se kandiduju moraju ispunjavati sledeće kriterijume:

  • da su upisane u registar najmanje tri godine pre objavljivanja ovog javnog poziva;
  • da deluju u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, naročito u oblasti borbe protiv trgovine ljudima;
  • poseduju iskustvo u radu radnih grupa i drugih radnih i savetodavnih tela koje formiraju organi državne uprave;
  • poseduju projektno iskustvo i ekspertizu u oblasti poboljšanja položaja osetljivih grupa, naročito u oblasti borbe protiv trgovine ljudima;
  • poseduju iskustvo u koordinaciji komunikacije i saradnje sa drugim organizacijama civilnog društva, odnosno članice su mreže ili druge asocijacije organizacija civilnog društva u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i poboljšanja položaja osetljivih grupa.

Rok za podnošenje prijava teče od 29.09.2017. godine do 13.10.2017. godine.

Eventualna pitanja oko postupka podnošenja prijava mogu se uputiti Rodić Danilu iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, na e-mail adresu danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs ili telefonom na 011/313-09-72.

JAVNI POZIV

Strategija za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima