JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, AKADEMSKIM INSTITUCIJAMA I POJEDINCIMA za članstvo u Savetodavnoj grupi ReLOaD projekta u Republici Srbiji

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija,  a sprovodi UNDP objavljuje:

JAVNI POZIV

ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, AKADEMSKIM INSTITUCIJAMA I POJEDINCIMA

za članstvo u

 Savetodavnoj grupi ReLOaD projekta u Republici Srbiji

 

Specifični cilj programa je jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana širenjem uspešnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS), usmerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju inicijativa OCD u lokalnim zajednicama.

Kao regionalna inicijativa ReLOaD će se sprovoditi u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu*, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Predviđeno je da će ReLOaD tokom 36 meseci intervencije uključiti 50 JLS.

U Republici Srbiji je planirano da u projektu učestvuje 5 jedinica lokalne samouprave i najmanje 20 OCD.

Posebna pažnja biće posvećena rodnoj ravnopravnosti u svim projektnim ciljevima i aktivnostima.

 

U okviru projektne strukture, predviđeno je da se uspostavi i Savetodavna grupa u cilju pružanja podrške Partnerskom odboru i većem uticaju projekta na civilno društvo i lokalnu samoupravu. Savetodavna grupa se uspostavlja i da osigura tok informacija u vezi sa implementacijom projekta i efektima na civilno društvo i lokalnu upravu. Informacije o odgovornostima, funkcijama i sastavu Savetodavne grupe se mogu pronaći u Pravilniku Savetodavne grupe objavljenom na www.rs.undp.org. Savetodavna grupa će se sastojati od maksimalno 15 članova/ica.

Predstavnik/ca Savetodavne grupe će učestvovati u radu Partnerskog odbora. Na prvom sastanku Savetodavne grupe, nominovani članovi će odabrati svog predstavnika/cu u Partnerskom odboru.

 I Kriterijumi za učešće u Savetodavnoj grupi

Projektnim dokumentom je predviđeno da članovi/ce Savetodavne grupe budu predstavnici formalnih i neformalnih mreža organizacija civilnog društva, lokalnih organizacija civilnog društva, akademske zajednice i pojedinci koji svojim prethodnim iskustvom mogu da doprinesu uspešnom radu grupe. Pozivaju se manje lokalne organizacije (grassroots organizacije) da se prijave za članstvo u Savetodavnu grupu, kako bi se uvažila mišljenja i stavovi različitih predstavnika OCD. Pri izboru članova vodiće se računa o geografskoj zastupljenosti OCD, kao i ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih tematskih sektora.

Rad članova Savetodavne grupe je volonterski.

 

OCD i akademske institucije mogu predložiti kandidata/kinju za člana/icu Savetodavne grupe ako:

 • su upisani u registar udruženja građana pre objavljivanja Javnog poziva,
 • u aktu o osnivanju i statutu imaju utvrđene delatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa ciljevima ReLOaD projekta,
 • su u prethodnoj godini uspešno realizovali najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa ciljevima ReLOaD projekta,
 • OCD koji predlažu svoje predstavnike u Savetodavnu grupu treba da su aktivni u projektima koji doprinose razvoju u zajednici i da su prepoznati od strane građana u svojoj zajednici,
 • više od polovine OCD članova/ica organa upravljanja nisu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce.

 

III Uslovi za kandidate/kinje

 • kandidat/kinja za člana/icu Savetodavne grupe može biti lice koje je državljanin/ka Srbije, sa prebivalištem u Srbiji,
 • predstavnici akademske zajednice i pojedinci koji se prijavljuju za učešće u Savetodavnoj grupi, treba da imaju najmanje dve godine iskustva i da su učestvovali u sprovođenju najmanje 2 projekta u jednoj od sledećih oblasti: civilno društvo, demokratski procesi, ljudska prava, javne finansije i fiskalna transparentnost i da budu spremni da na volonterskoj osnovi doprinesu svojim znanjem i veštinama radu Savetodavne grupe.

 

OCD/akademska institucija može da predloži više kandidata/kinja za člana/icu Savetodavne grupe, međutim iz jedne OCD/akademske zajednice može biti izabran/a samo jedan kandidat/kinja.

 

IV Potrebna dokumentacija

a). OCD treba da dostave sledeću dokumentaciju:

 • kopiju rešenja o upisu u registar udruženja građana,
 • kopije akata o osnivanju i statuta,
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini,
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja OCD nisu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce,
 • pismo podrške OCD predloženom kandidatu uz kraću biografiju koja pruža dovoljno informacija o iskustvu i ekspertizi predloženog kandidata/kinje,
 • kontakt podatke (telefon i/ili e-mail adresa) organizacije koja predlaže kandidata/kinju.

 

b). Akademske institucije treba da dostave sledeću dokumentaciju:

 • pismo podrške akademske institucije koja kandiduje člana/icu u Savetodavnu grupu uz kraću biografiju kandidata/kinje koja pruža dovoljno informacija o iskustvu i ekspertizi predloženog kandidata/kinje,
 • kontakt podatke (telefon i/ili e-mail adresa) institucije koja predlaže kandidata/kinju.

 

c). Pojedinci treba da dostave sledeću dokumentaciju:

 • fotokopiju lične karte ili drugog identifikacionog dokumenta na osnovu kog se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu Savetodavne grupe,
 • biografiju sa podacima o iskustvu u vezi sa ciljevima ReLOaD projekta,
 • izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca,
 • kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) kandidata/kinje.

 

V Rok i način predaje dokumentacije

Javni poziv je otvoren od 16.08. do 16.09.2017.godine

Kandidovanje za člana/cu Savetodavne grupe, vrši se dostavljanjem potrebne dokumentacije putem elektronske pošte na adresu grants.rs@undp.org, lično na recepciju UN zgrade ili putem pošte na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) Srbija

Bulevar Zorana Đinđića 64

11070 Beograd

s napomenom: “Kandidatura za člana/icu Savetodavne grupe – ReLOaD projekat”.

 

Prijave za članove/ice Savetodavne grupe će se razmatrati samo ako su dostavljene blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju. Prijave treba da budu primljene od strane UNDP-a do 16.09 u 17 sati . Sve prijave koje budu primljene od strane UNDP-a posle ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

UNDP Srbija će u roku od 10 dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kinje obavestiti izabrane kandidate/kinje o rezultatima izbora. Eventualna pitanja u vezi sa postupkom predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Savetodavne grupe se mogu dostaviti elektronskim putem, na adresu: grants.rs@undp.org.

* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.