Javni poziv za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu MUP

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije upućuje

JAVNI POZIV
udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

I O Komisiji za rešavanje pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Zakonom o policiji („Sl. glasnik RS“, br. 6/16) i Pravilnikom o načinu postupanja u toku pritužbenog postupka („Sl. glasnik RS“, br. 54/17) regulisana je kontrola rada zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) pri vršenju službenih zadataka putem rešavanja pritužbi građana na njihov rad.

Odredbama člana 234. Zakona o policiji predviđeno je da podnosilac pritužbe može biti svako lice (u daljem tekstu: pritužilac) koje smatra da su mu postupanjem ili propuštanjem zaposlenog (u daljem tekstu: prituženik) pri vršenju službenih zadataka povređena ljudska i manjinska prava i slobode, u roku od 30 dana od dana kada se pritužena radnja dogodila. Postupak po pritužbi građana regulisan je članom 235. pomenutog zakona i predviđa da pritužbeni postupak sprovodi rukovodilac organizacione jedinice u kojoj radi prituženik ili lice koje on ovlasti, odnosno Komisija za rešavanje pritužbi (u daljem tekstu: Komisija).

Pomenutim propisima regulisani su, pored ostalog, sastav i način formiranja Komisije. U skladu sa njima, Komisija radi u Veću od tri člana koje imenuje rešenjem ministar na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. Veća su sastavljena od predsednika Komisije, člana iz Ministarstva i jednog predstavnika javnosti.

Zakonom o policiji je predviđeno da predstavnike javnosti u Komisiji u sedištu Ministarstva imenuje ministar na predlog organizacija stručne javnosti i nevladinih organizacija na period od 4 godine, dok je Pravilnikom o načinu postupanja u toku pritužbenog postupka precizirano da Ministarstvo u saradnji sa nadležnim službama za saradnju sa organizacijama civilnog društva priprema predlog za imenovanje potrebnog broja predstavnika javnosti za članove Komisije.

Vidite OVDE ceo poziv ili na zvaničnom sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom – OVDE.