Javni poziv za udruženja radi pružanja usluga SOS telefona namenjenog osobama sa iskustvom nasilja

Beograd, 6. novembar 2017. godine – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređivanje rodne ravnopravnosti, na osnovu člana 24. Zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici („Službeni glasnik RS” – Međunarodni ugovori br.12/13), na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 93/15), i člana 40. tačka 4. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS” 24/11), upućuje javni poziv za angažovanje udruženja, radi stručnog osposobljavanja za pružanje socijalno-edukativnih i informativno-savetodavnih usluga osobama sa iskustvom nasilja, a koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije.

Način rada i funkcionisanje posebne telefonske SOS linije, kao i poslovi radno angažovanog lica za pružanje ovakvih usluga i konsultanta – regulisani su Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja („Službeni glasnik RS”, broj 93/15).

Svrha socijalne usluge SOS telefona je osnaživanje osoba sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja da ostvare pravo na život bez nasilja.

Usluga SOS telefona obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti tražiocu usluge SOS telefona, na način koji ne ugrožava sigurnost i bezbednost tražiocu usluge i ranjivih osoba povezanih sa slučajem, kao i osoblja koje radi na pružanju usluge SOS telefona.

UČESNICI U VEZI PREDMETA JAVNOG POZIVA MOGU BITI

Registrovana udruženja kod Agencije za privredne registre sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koja:
• sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
• direktno su odgovorna za pripremu i realizaciju usluge SOS telefona;
• imaju materijalne, prostorne i ljudske resurse za sprovođenje usluge SOS telefona; i
• poseduju akreditovani program obuke za pružanje usluge „SOS telefona za osobe sa iskustvom nasilja“.

OPIS POSLOVA

Poslovi pružaoca usluga SOS telefona sastoje se od:
1) prijema poziva tražioca usluge SOS telefona i informisanja o uslugama koje se pružaju besplatnim telefonskim pozivom;

2) identifikovanje potreba osobe/osoba sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja i preliminarno sagledavanje situacije u kojoj se tražilac usluge nalazi,

3) osnovne procene bezbednosnog rizika tražioca usluge i ranjivih osoba povezanih sa slučajem, kao i osoblja koje radi na pružanju usluge SOS telefona;

4) stručna i savetodavna podrška tažiocu usluge i osobi/osobama u sa iskustvom nasilja;

5) informisanja o načinima za smanjenje rizika i mogućim aktivnostima za reagovanje u situaciji nasilja;

6) pomoći u razumevanju vrste nasilja i uobičajene dinamike ispoljavanja nasilja radi odgovarajućeg preventivnog reagovanja;

7) pomoći i ohrabrivanja sa samostalno donošenje odluka, bez savetovanja;

8) pomoći u izgradnji i održanju lične socijalne mreže i komunikacije sa okruženjem;

9) pomoći u sticanju praktičnih životnih veština osobe/osoba sa iskustvom nasilja u obavljanju svakodnevnih poslova;

10) informisanja o ustanovama, uslugama i službama koje mogu obezbediti odgovarajuću pomoć i podršku;

11) informisanja o zakonskim i institucionalnim pravima i mogućnostima, kao i procedurama u situacijama rodno zasnovanog nasilja;

12) omogućavanja pristupa stručnim resursima zajednice kroz povezivanje tražioca usluge SOS telefona ili osobe/osoba sa iskustvom nasilja sa nadležnim službama, institucijama i organizacijama;

13) posredovanja i obavljanja aktivnosti u cilju zaštite interesa i prava osobe/osoba sa iskustvom nasilja kod nadležnih službi, institucija i organizacija,

14) povezivanja tražioca usluge SOS telefona sa službama, institucijama i organizacijama radi obezbeđivanja zaštite i podrške osoba sa iskustvom nasilja, na osnovu zahteva korisnika usluge.

KORIŠĆENJE ODOBRENIH SREDSTAVA

Odobrena sredstva udruženje može koristiti isključivo za sprovođenje aktivnosti u okviru pružanja usluge SOS telefona. Finansiranje usluge SOS telefona vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Udruženje ne može koristiti odobrena sredstva za:

  • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
  • pokrivanje dugovanja;
  • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
  • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
  • kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
  • kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
  • individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje;
  • kupovinu vozila;
  • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije usluge SOS telefona Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje efekata sprovođenja te usluge i namenskog utroška odobrenih finansijskih sredstava.

Ministarstvo ima pravo da zahteva modifikaciju usluge SOS telefona, na osnovu redovnih i vanrednih kontrola pružaoca usluge SOS telefona, kao i kontrole namenskog utroška odobrenih finansijskih sredstava.

Udruženje dostavlja Ministarstvu redovne mesečne, kvartalne polugodišnje i godišnje izveštaje izveštaje o sprovođenju usluge SOS telefona i utrošku odobrenih sredstava.

Zainteresovana udruženja za pružanje usluga SOS telefona dužna da svoju prijavu na javni poziv Ministarstva, sa pratećom dokumentacijom o ispunjenosti uslova za pružanje te usluge dostave najkasnije do 16. novembra 2017. godine u 15:30 časova.

Više informacija možete pronaći OVDE.