JCC : Obezbediti prostor i uslove za delovanje organizacija civilnog društva u Srbiji

Zajednički konsultativni odbor civilnog društva između Srbije i EU (EU-Serbia Civil Society Joint Consultative Committee – JCC) je  5. februara 2021. održao svoj 11. sastanak u onlajn formatu. JCC  je jedno od tela osnovanih u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije, koje omogućava predstavnicima EU i srpskog civilnog društva da nadgledaju pregovore o pridruživanju, razgovaraju o pitanjima od zajedničkog interesa i ukažu na probleme koje treba rešiti na srpskom putu ka Evropskoj uniji.

U sklopu diskusije o trenutnom stanju u odnosima između EU i Srbije i procesu pristupanja, na sastanku je konstatovano da u poslednjih godinu dana nije otvoreno nijedno novo pregovaračko poglavlje, ali da je Srbija usvojila izmenjenu metodologiju pregovora. Pored toga, istaknuto je da se očekuje nastavak reforme sudstva, kao i jačanje slobode izražavanja i slobode medija. U drugom delu sastanka, JCC je usvojio Zajedničku deklaraciju, u kojoj je naglašena važnost i uloga snažnog i aktivnog civilnog društva, posebno u aktuelnom političkom kontekstu u Srbiji. Upućen je jasan apel da se civilnom društvu osiguraju potreban prostor i uslovi, kako bi se njegova poruka istinski čula i uzela u obzir.

U deklaraciji, JCC je pozvao na veću transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz javnih izvora, pogotovo s obzirom na pandemiju COVID-19. Istaknuto je da je neophodno bolje praćenje sprovođenja javnih konkursa, kao i bolje definisanje kriterijuma za javnu finansijsku podršku, kao i da se pandemija i preraspodela sredstava pod vanrednim stanjem ne mogu koristiti kao osnov za obustavu postupaka dodele grantova za OCD. Pored toga, skrenuta je pažnja da je neophodno obezbediti podsticajno okruženje za OCD da učestvuju u procesima donošenja odluka na svim nivoima vlasti, i ponovljen poziv za duže periode za javne konsultacije i bolje razmatranje i praćenje komentara na nacrte zakona, kao i za veće učešće OCD u praćenju primene propisa nakon njihovog usvajanja.

Dalje, JCC je skrenuo pažnju na kontinuirano sužavanje prostora za delovanje civilnog društva u Srbiji, uz poseban osvrt na delovanje takozvanih “vladinih nevladinih organizacija” (GONGO), i na postupanje Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma iz jula prethodne godine, kada je ovaj organ od banaka bez potrebnih osnova sumnje zahtevao podatke o finansijskim transakcijama niza organizacija i pojedinaca iz sfere medija i civilnog društva. JCC se pridružio zabrinutostima eksperata Ujedinjenih nacija za ljudska prava, koji su pokrenuli postupak protiv Srbije po ovom pitanju, kao i naknadnim zabrinutostima Radne grupe za finansijske akcije (FATF) i Komiteta Saveta Evrope MONEYVAL iskazanim u okviru ovog postupka.

Takođe, JCC u deklaraciji najoštrije osuđuje napade predstavnika vlade, parlamenta i režimskih medija na OCD, i poziva srpske vlasti da učine sve što je u njihovoj moći kako bi privele pravdi počinioce, kao i one koji su napade naredili.

Tekst Deklaracije možete preuzeti ovde.