Komentari Građanskih inicijativa na Nacrt Zakona o Referendumu i Narodnoj inicijativi

Beograd, 26. novembar 2019. godine 

Građanske inicijative učestvovale su na okruglom stolu u Beogradu na kome je predstavljen Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koji je organizovalo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, i tom prilikom predstavile predloge i rešenja čija bi implementacija poboljšala kvalitet predstavljenog zakona.

Imajući u vidu da trenutno važeći zakon datira iz 1994. godine donošenje novog zakona je neophodno pre svega zbog usklađivanja sa, u međuvremenu, donetim Ustavom iz 2006. godine, ali i zbog potrebe da se daju odgovori na brojna pitanja koja su ostala nedefinisana ili loše regulisana aktuelnim zakonom. Generalna ocena predstavljenog Nacrta zakona je da predstavlja iskorak u dobrom smeru, ali da pojedina rešenja u određenoj meri ograničavaju slobodu neposrednog učešća građana u odlučivanju.

 

Iako predstavljeni Nacrt ima slabosti, javne rasprave koje su organizovane u Nišu, Novom Sadu i Beogradu omogućile su da se čuje glas relevantnih organizacija civilnog društva, predstavnika stručne javnosti i političkih organizacija koji su izneli niz korisnih predloga i ideja koje, ukoliko bi bile usvojene, bi učinile da Srbija dobije zakon koji ovu oblast reguliše u skladu sa evropskim standardima.  S druge strane, ukoliko se ministarstvo ogluši na podnete predloge, zakon će ostati kvalitativno neuravnotežen i u praksi će njegovo sprovođenje u velikoj meri zavisiti od političke volje i arbitrarnih odluka pojedinaca.