Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN uputio preporuke za unapređenje položaja mladih u Srbiji

Beograd, 11. mart 2022. godine

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN sa sedištem u Ženevi po prvi put je Republici Srbiji uputio preporuke koje se direktno odnose na mlade kao ranjivu kategoriju, za unapređenje njihovog položaja u oblasti ekonomskih i socijalnih prava.

Nakon trodnevnog razmatranja pristiglih alternativnih izveštaja, među kojima je 21. februara razmatran i Prvi tematski izveštaj o ekonomskim i socijalnim pravima mladih, koji su pripremili timovi iz 12 organizacija mladih i za mlade u Srbiji (među kojima i tim Građanskih inicijativa), Komitet je uputio zaključne preporuke Srbiji u oblasti socijalne i ekonomske politike, sa posebnim osvrtom na mlade.

Komitet izražava zabrinutost zbog visokog nivoa nezaposlenosti mladih u Srbiji, i prevelikog broja mladih ljudi koji su u NEET kategoriji (nisu u obrazovanju, zapošljavanju, ili stručnoj obuci) kao i niske efikasnosti preduzetih mera u cilju rešavanja ovog problema. Takođe ih brine što su studenti u dualnom sistemu obrazovanja i mladi na programima plaćenih praksi plaćeni manje od minimalne zarade i često rade pod lošim uslovima. Komitet zato poziva državu Srbiju da:

● Intenzivira svoje napore za smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima;

● Unapredi mere aktivne politike zapošljavanja otkrivanjem uzroka problema dugoročne nezaposlenosti i osmišljavanjem programa za njihovo rešavanje;

● Preduzme efikasne mere za zaštitu učenika u dualnom sistemu obrazovanja i mladih ljudi na programima prakse, kao što je npr. „Moja prva plata” od radne eksploatacije i obezbedi da su mladi zaštićeni propisima o radu;

● Intenzivira napore da besplatna pravna pomoć bude dostupna svima, naročito ugroženim grupama i mladima – ojača kapacitete lokalnih samouprava, podigne svest javnosti o dostupnosti besplatne pravne pomoći i pruži jasne smernice za organizacije civilnog društva.

Zaključna zapažanja o Trećem periodičnom izveštavanju za Srbiju koja se direktno odnose na mlade obavezujuća su za Srbiju koja je, podsetimo, ratifikovala i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Revidiranu evropsku socijalnu povelju. Pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori su sastavni deo našeg pravnog poretka i kao takva se moraju neposredno primenjivati u Srbiji.

Ceo Izveštaj sa ključnim nalazima koji je podnet Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna prava pročitajte OVDE.

Tematski izveštaj o ljudskim pravima mladih pripremili su i sastavili timovi iz 12 organizacija mladih i za mlade u Srbiji: Beogradski centar za ljudska prava, Građanske inicijative, Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR), Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS), Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) Udruženje FemPlatz, IM-PACT 21, Za Tebe #VAŽNOJE, Inicijativa romskih studentkinja, Organizacija za promociju aktivizma OPA i Forum mladih sa invaliditetom.