Konkurs za finansiranje projekata organizacija civilnog društva koje deluju u obasti socijalne zaštite u Tutinu, Novom Pazaru, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju

Konkurs za finansiranje projekata organizacija civilnog društva koje deluju u obasti socijalne zaštite u Tutinu, Novom Pazaru, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju

U okviru projekta „Jednaki u pružanju socijalnih usluga“ Građanske inicijative i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, raspisuju KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKTA organizacija civilnog društva koje deluju u obasti socijalne zaštite u Tutinu, Novom Pazaru, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju.

Ko može da konkuriše?

Konkurs je namenjen organizacijama civilnog društva koje deluju kao pružaoci usluga i bave se javnim zalaganjem/zastupanjem u lokalnim zajednicama  u oblasti socijalne zaštite.

Neophodno je da OCD koja se prijavljuje na konkurs:

 • bude registrovana kao udruženje građana najmanje 1 godinu pre podnošenja predloga projekta,
 • ima sedište u pomenutim opštinama/gradovima na teritoriji Raškog ili Zlatiborskog okruga,
 • ima otvoren račun na koji se mogu uplatiti sredstva,
 • imagodišnji prihodmanji od146.421,00 RSD (10.000EUR) u toku 2013 godine,
 • da nikada nijebilakorisnik sredstava iz fondova EU,
 • može da obezbedi dokaze o administrativnim i finansijskim kapacitetima za sprovođenje projekta i izveštavanje o obavljenim aktivnostima u skladu sa standardima i procedurama Evropske unije (uključujući oslobađanje od PDVa i finansijsko izveštavanje).

Uslovi konkursa

Projekat treba da teži ostvarivanju sledećih ciljeva:

Opšti cilj: doprinos povećanju društvene uključenosti ugroženih kateogrija stanovništva u Raškom i Zlatiborskom okrugu kroz javno zagovaranje/zalaganje i umrežavanje OCD.

Specifičan cilj: povećanje učešća OCD iz Raškog i Zlatiborskog okruga u formulisanju politika, procesu donošenja odluka i primeni praksi na lokalnom i nacionalnom nivou u oblasti socijalne zaštite.

Tip aktivnosti koje mogu biti obuhvaćene projektom

 1. Organizovanje treninga, seminara, i radionica;
 2. Organizovanje javih događaja (prezentacija, konferencija, okrugli stolovi, debate);
 3. Monitoring primene javnih politika/lokalnih dokumenata (odluka, strategija, i tsl.);
 4. Aktivnosti javnog zagovaranja/zalaganja;
 5. Umrežavanje i uspostavljanje partnerstava;
 6. Stvaranje zajedničkih foruma, tela, platformi ( unutar civilnog sektora, kao i parterstava između civilnog javnog i privatnog sektora);
 7. Razmena know-how i iskustava;
 8. Štampanje publikacija i/ili priprema elektronskih publikacija, brošura i drugih vidova informisanja;
 9. Svi tipovi promotivnih aktivnosti: štampanje i distribucija promotivnog materijala, ogranizovanje konferencija za medije, kreiranje televizijskih spotova, radio džinglova itd.

Iako partnerstva u sprovođenju projekta nisu obvezna, poželjna su.

Stoga ohrabrujemo organizacije da konkurišu u partnerstvu!

Minimalni finansijski iznos koji se može dodeliti je 200.000 RSD, a maksimalni finansijski iznos je 470.000,00 RSD, u dinarskoj protivvrednosti po važećem kursu projekta. Budžet projekta mora da bude usklađen sa projektnim aktivnostima.

Projektne aktivnosti se moraju završiti do 31.oktobra 2014. godine. Finansijski i narativni izveštaj o sprovedenom projektu moraju se dostaviti do 15. novembra 2014. godine.

Rok za prijavu na konkurs: 31.mart 2014. Podnosioci predloga projekata će o rezultatima konkursa biti obavešteni do 25.aprila 2014.godine. Potpisivanje ugovora i uplata sredstava biće obavljeni neposredno nakon objaljivanja rezultata (tj. najkasnije do kraja aprila 2014.godine).

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti: Prijavni formular i Predlog budžeta, i zajedno sa neophodnom konkursnom dokumentacijom  pošaljete na adresu: Građanske inicijative, Trg Nikole Pašića 9/2/9, 11000 Beograd

Dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona broj 060/3624 013. Kontakt osoba je Dejana Stevkovski.

Smernice za izradu predloga projekta, Prijavni formular, Uputstvo za izradu budžeta, Predlog budžeta za prijavu na konkurs mogu se preuzeti sa sajta Građanskih inicijativa, Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda http://san-odbor.org/   i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva http://www.inkluzija.gov.rs .

 

Projekat „Jednaki u pružanju socijalnih usluga“  finansira Evropska unija u okviru Programa Podrška civilnom društvu 2012, a  sufinаnsirа se iz budžеtа Rеpublikе Srbiје – Kаncеlаriја zа sаrаdnju sа civilnim društvоm.