Kvalitet u radu organizacija civilnog društva

TACSO RC GI logo

 

Poštovane koleginice i kolege,

Pred vama se nalazi upitnik kreiran od strane TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa u cilju samoprocene kapaciteta i potreba organizacija civilnog društva za definisanjem i primenom sistema za osiguranje kvaliteta (SOK) u Srbiji. Nalazi proistekli iz upitnika će biti polazna osnova za dalje konsultacije i usavršavanje standarda kvaliteta u radu OCD.

Imajući u vidu vrednosti koje poštujete i promovišete, verujemo da ćete prepoznati važnost SOK-a za rad i razvoj vaše organizacije, ali i civilnog sektora u celini i da ćete dati doprinos definisanju SOK-a popunjavanjem upitnika.

Molimo vas da upitnik popunite najkasnije do nedelje, 15.januara 2017. godine. Očekivano vreme za popunjavanje upitnika je 10-15 minuta. Popunjavanje upitnika ne podrazumeva davanje tačnih i netačnih odgovora. Stoga bismo Vas zamolili da prilikom njegovog popunjavanja budete objektivni, kako bismo imali što realniju sliku o stanju i potrebama sektora. Nakon obrade rezultata, samo statistički podaci će biti dostupni javnosti.

TACSO resursni centar Građanskih inicijativa će nakon obrade rezultata ovog upitnika i održavanja konsultativnih sastanaka sa OCD, predstaviti glavne nalaze koji će biti osnova za budući model SOK. Da bi proces rezultirao uspehom, verujemo da je uključivanje što većeg broja organizacija ključni preduslov.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas da se ne ustručavate da kontaktirate Dejanu Stevkovski na e-mail: dejana@gradjanske.org.

Unapred se zahvaljujemo na vremenu koje ste izdvojili.
Tim TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa

TACSO RC footer 2016