Ljudska prava za svakoga

002 Ljudska prava za svakogaBudimir Babović
Ljudska prava za svakoga
Fond za humanitarno pravo i Građanske inicijative
1998, Novi Sad

”LJUDSKA PRAVA ZA SVAKOGA” je knjiga čije smo drugo izdanje objavili u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo. Prvo izdanje ove publikacije je bilo posvećeno pedesetogodišnjici usvajanja univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN. Ovaj kratki pregled i komentar tih prava teži da doprinese unapređivanju ljudskih prava i sloboda u našoj zemlji. Namenjen je svakodnevnoj upotrebi. Ovu knjigu smo delili prilikom akcija u proizbornoj kampanji IZLAZ 2000.
Publikacija sadrži popisane najčešće i/ili najvažnije situacije i radnje koje ugrožavaju ljudska prava, kao i odredbe konvencija, ustava, zakona i poličijskih propisa koji sankcionišu te povrede (pravo na život, zabrana mučenja, povrede dostojanstva, lišavanja slobode, legitimisanje, istražne radnje policije, pretresanje stana i lica, informativni razgovor, upotreba sredstava prinude, pravo na kritiku, ljudska prava policajaca, prijavljivanje, međunarodna zaštita, kodeks policijske etike.