Mladi za mir – otvorena grant šema za mlade

Beograd, 3. april 2023. godine

Poziv za dostavljanje predloga projekata

„Mladi za mir”

O projektu

Projekat  „Mladi za mir” u okviru projekta „Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformisanje narativa“ (SIVV) je osmišljen kao akcija za podršku udruženjima mladih i za mlade, sa ciljem suprotstavljanja široko rasprostranjenom poricanju ratnih zločina, falsifikovanju istorije i etnonacionalističke politike koja preovladava u većini zemalja zapadnog Balkana tako što će se baviti organizacionim razvojem prema  potrebama organizacija. Većina mladih nema direktna sećanja o ratnoj prošlosti u regionu, uglavnom nemaju dodira sa drugim etničkim grupama i kulturama, te su stoga i podložni uticaju nacionalističkih narativa. U isto vreme, postoje mladi aktivisti koji mogu odigrati pozitivnu i transformativnu ulogu u uključivanju svojih vršnjaka u dijaloge o prošlosti (i budućnosti) i u promeni razmišljanja svojih vršnjaka.

Zato podrškom inicijativama mladih i jačanjem njihovih kapaciteta, projekat ima za cilj da preoblikuje sektor tranzicione pravde gde mladi preuzimaju važnu ulogu u procesima suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira, kroz organizovanje niza aktivnosti poput sprovođenje istraživanja, neformalnog obrazovanja, obuka i predavanja, panel diskusija i okruglih stolova, umetničkih produkcija i medija, dokumentovanja i traženja istine, memorijalizacije, pripovedanja, lokalnog zagovaranja itd.

Projekat „Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformisanje narativa“ (SIVV) je zajednička inicijativa koju u Srbiji, na Kosovu i u Severnoj Makedoniji sprovode Mirovni pokret PAX, Međunarodni centar za tranzicionu pravdu (ICTJ), Integra, Nova društvena inicijativa (NSI), Građanske inicijative  i Mirovna Akcija i podržan je od strane Evropske unije. Projekat ima za cilj da podrži smislene inicijative koje udruženja žrtava ili porodica žrtava i udruženja mladih za tranzicionu pravdu, sa opštim ciljem da se generišu nacionalne i regionalne politike za suočavanje s prošlošću koje na smislen način integrišu potrebe i zahteve žrtava i drugih grupa pogođenih ratovima tokom 90-ih u bivšoj Jugoslaviji i da se suprotstave mržnji i nacionalizmu.

Građanske inicijative su nacionalni partner i sprovode aktivnosti SIVV projekta u Srbiji. Prethodne aktivnosti SIVV projekta, sprovedene u Srbiji, uključivale su analizu stanja i potreba udruženja porodica žrtava, grant šeme za udruženja porodica žrtava, regionalno umrežavanje udruženja žrtava i umetničke produkcije sa ciljem podizanja svesti javnosti o problemima sa kojima se članovi porodica i dalje suočavaju, decenijama nakon završetka ratnih sukoba u regionu.

Dodela malih grantova za udruženja mladih i za mlade

Organizacije mladih i za mlade koje apliciraju za finansijsku podršku u okviru ovog Projekta i budu odabrane za dodelu grantova, imaće priliku da prođu obuku iz nekoliko oblasti, u cilju jačanja kapaciteta organizacija. Želimo da podržimo mlade u aktivnostima koje su za njih važne i koje će uključivati različite članove šire zajednice. Posebno podstičemo organizovanje aktivnosti koje će uključiti žene i omladinu. Sve aktivnosti u okviru ovog poziva treba da budu planirane na način koji obezbeđuje bezbedno okruženje za sve da podele svoja iskustva bez straha da će biti nepoštovani zbog etničke pripadnosti, vere ili pola govornika. Aktivnosti treba da budu otvorene za više perspektiva i da budu relevantne za procese tranzicione pravde u lokalnoj zajednici.

Želimo da podržimo širok spektar aktivnosti koje bi se mogle fokusirati na:

 • Projekti za očuvanje sećanja i povezivanje sa udruženjima žrtava ili porodica žrtava
 • Povezivanje sa zajednicom i uspostavljanje šireg dijaloga, uključujući lokalne vlasti i verske vođe
 • Mali istraživački projekti uz podršku Građanskih inicijativa
 • Zagovaranje prema lokalnim i nacionalnim vlastima za politike koje unapređuju pronalaženje istine, obeštećenje i pravdu
 • Obrazovni projekti i povezivanje sa nastavnicima i školama
 • Studijske posete
 • Ulične akcije / komemoracije/ događaji/ panel diskusije
 • Medijske i umetničke produkcije, uključujući inovativne digitalne produkcije, produkcija videa, kampanje na društvenim mrežama

Predloženi budžeti će biti predmet revizije i tačan iznos će biti utvrđen pre potpisivanja ugovora o dodeli malih grantova. Obavezni uslov za svakog kandidata je da planira budžetske troškove za profesionalnog finansijskog menadžera koji je upoznat sa finansijskim procedurama i propisima koje zahteva EU.

Datum otvaranja poziva za male grantove: 3. april 2023.godine

Datum zatvaranja poziva za male grantove: 26. april 2023. godine

Datum proglašenja grantista: 28. april 2023. godine

Okvirni rok trajanja projekata: do tri meseca

Početak sprovođenja projekata: maj 2023. godine

Okvir finansijske podrške: do 5000 EUR po grantu

Opšti kriterijum za učestovanje:

 • Udruženja moraju biti registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama, najmanje godinu dana pre objavljivanja poziva sa sedištem u Srbiji
 • Udruženja moraju imati sedište u Republici Srbiji
 • Udruženja moraju biti udruženja mladih ili udruženja za mlade
 • Projekti moraju uključivati mlade/nove generacije

Finansijska sredstva se mogu koristiti samo u roku predviđenom za sprovođenje projekta. Sva plaćanja  koja su u suprotnosti sa dole navedenim pravilima rezultiraće trenutnim obustavljanjem finansiranja i  raskidom ugovora. U tom slučaju, podržana organizacija je dužna da vrati nenamenski potrošena  sredstva i preostala nepotrošena sredstva.

Organizacija podnosilac projekta može, ukoliko za to postoji potreba, da angažuje spoljne saradnike,  fizička ili pravna lica, za obavljanje nekog posla koji je predviđen predlogom projekta, ali se očekuje da  podnosilac glavninu aktivnosti sprovodi samostalno i da već poseduje većinu potrebnih ljudskih resursa.  Sve plate osoblja i pripadajuće naknade se plaćaju na pojedinačne bankovne račune, a ne privrednim  subjektima koje su registrovali zaposleni. Nije dozvoljeno angažovanje državnih službenika u okviru ovog  Poziva.

Sve podržane organizacije mogu biti predmet nezavisne finansijske revizije koju je angažovala EU kao  donator ili implementacioni partneri.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su samo oni koji se odnose na konkretnu realizaciju predloga projekta. Dozvoljeni  troškovi su svi direktni troškovi predviđeni za sprovođenje aktivnosti koje se nalaze u prijavnom  formularu i koji su odobreni od strane Građanskih inicijativa i partnera na SIVV projektu.

Troškovi mogu da uključuju, ali nisu ograničeni na:

 • Troškove ljudskih resursa (ne više od 30% od ukupnog iznosa budžeta),
 • Troškove neophodne za sprovođenje projektnih aktivnosti,
 • Troškove kancelarijskog materijala,
 • Troškove iznajmljivanja kancelarijskog prostora,
 • Troškove komunikacije,
 • Troškove bankarskih transakcija i provizija u toku sprovođenja projektnih aktivnosti, Troškove angažovanja stručnih saradnika/eksperata,
 • Putne troškove,
 • Troškove knjigovodstva,
 • Troškove aktivnosti usmerenih na podizanje vidljivosti projekta i podizanje svesti građana o konkretnoj zagovaračkoj temi

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sledeći troškovi su neprihvatljivi za finansiranje:

 • Troškovi koji nisu neophodni za sprovođenje predloženih i odobrenih aktivnosti,
 • Nabavka opreme (kompjuter, štampač, laptop),
 • Kamate i drugi dugovi koji su nastali pre početka ugovora i u toku trajanja ugovora,
 • Kupovina automobila ili nepokretnosti,
 • Kazne,
 • Bilo koji troškovi koji su nastali van perioda implementacije ugovora,
 • Krediti ili pozajmice tredim licima,
 • Troškovi lizinga,
 • Troškovi finansirani iz drugih izvora,
 • Artikli koji su već finansirani iz drugih izvora.

POSTUPAK PODNOŠENJA PREDLOGA PROJEKATA

Predlog projekta i prateću dokumentaciju neophodno je poslati na email: teodora@gradjanske.org sa  naznakom “SIVV – grant šema za udruženja mladih (naziv udruženja).

Predlog projekta mora da sadrži:

– Obrazac predloga projekta – Aneks A

– Obrazac budžet projekta – Aneks B

– Rešenje o registraciji udruženja

Obrasce dokumenata možete preuzeti u nastavku.

ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

Rok za podnošenje predloga projekata je 26. april 2023. godine u 17 časova.

Za više informacija i sva pitanja, možete kontaktirati Teodoru Zahirović putem mejla teodora@gradjanske.org