MONITORING RADA VLADINIH RADNIH GRUPA U OBLASTI SLOBODE IZRAŽAVANJA I MEDIJA

Beograd, 30. jun 2021. godine

Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara i Radna grupa za praćenje i sprovođenje Akcionog plana za primenu Strategije razvoja sistema javnog informisanja u zemlji do 2025. godine (Medijska strategija) su novoosnovane radne grupe koje je u decembru 2020. godine formirala
Vlada Republike Srbije sa ciljem unapređivanja politika i stanja u oblasti zaštite i bezbednosti novinara i slobode izražavanja i medija.

Građanske inicijative kao koordinator Međusektorske grupe za slobodu izražavanja i medija Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji kroz ovu analizu predstaviće pregled dosadašnjeg rada ovih grupa, kako bi se ustanovilo dokle se došlo u ispunjavanju ciljeva zbog kojih su grupe
formirane. Predmet analize biće način formiranja ovih grupa, njihov sastav, kao i njihove ključne aktivnosti u periodu praćenja.

Analiza obuhvata period od uspostavljanja grupa (decembar 2020. godine) do juna 2021. godine, a Građanske inicijative će u i narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem monitoringa njihovog rada.

Analiza je sačinjena na osnovu desk istraživanja, i dokumentacije prikupljene po osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kao i redovnim kontaktima sa novinarskim i medijskim udruženjima.