MUP da uvaži sugestije Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i civilnog društva

GI logo prezBeograd, 28. april – Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative i Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM pozivaju Ministarstvo unutrašnjih poslova da prilikom izrade konačnog Nacrta Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova uvaže sugestije Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao i predstavnika udruženja građana koje su dostavljene tokom javne rasprave.

Najveći broj primedbi i komentara odnosi se na neusklađenost ovog zakona sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, nepreciziranje načela srazmernosti prilikom obrade podataka u oblasti unutrašnjih poslova, nadzor nad primenom ovog zakona, kao i preširoko određenu svrhu evidencije podataka od značaja za rad policije u zajednici. Poslednja primedba naročito je važna, ne samo za civilno društvo, već za sve građane i građanke, imajući u vidu da Nacrt zakona uvodi termin „samoorganizovani pojedinac“ koji omogućuje prikupljanje podataka o velikom broju pojedinaca, bez njihove saglasnosti, aktivnih u svojim zajednicama na različite načine. Nacrt zakona, takođe,  koristi neadekvatan termin „nevladine organizacije“, pa ni u tom smislu nije usklađen sa postojećom regulativom koja koristi termine „udruženja“ i „organizacije civilnog društva“.

Imajući u vidu moguće posledice trenutno predloženih rešenja, smatramo da je daleko efikasnije vršiti izmene Nacrta zakona pre nego što uđe u skupštinsku proceduru. Primedbe i predlozi koji su izneti tokom javne rasprave smanjiće prostor za moguće zloupotrebe u primeni zakona i dodatno unaprediti predložena rešenja.

Ukoliko Ministarstvo unutrašnjih poslova ne uvaži pristigle primedbe i sugestije, očekujemo da u skladu sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u procese donošenja propisa, dostavi obrazloženje o tome podnosiocima istih. Na taj način doprineće se jačanju dijaloga i međusobnog poverenja između civilnog društva i izvršne vlasti, neophodnog, ne samo u procesu evropskih integracija, već za punu zaštitu garantovanih prava svh građana i građanki Srbije.