Nova Strategija za mlade doneta bez mladih

gi logo sajtBeograd, 4. mart 2014. – Povodom usvajanje druge Nacionalne Strategije za mlade u Republici Srbiji, Građanske inicijative pozivaju Ministarstvo omladine i sporta da na početku njene primene preduzme mere kojima će se ublažiti posledice nedovoljno transparentnog i participativnog procesa njenog usvajanja.

Pristup Ministarstva omladine i sporta izradi Strategije, koji je u prvi plan stavio isključivo racionalizaciju troškova, doveo je do toga da se konsultacije sprovedu u uskom krugu aktera – kancelarijama za mlade i ograničenim brojem omladinskih organizacija, kao i da proces teče paralelno sa evaluacijom prethodne strategije. Zbog brzine i usko sprovedenog konsultativnog procesa nisu na adekvatan način sagledani efekti , niti su uključeni u novi strateški dokument koji pokriva period u narednih 10 godina.

Neophodno je što hitnije uvođenje sistema za monitoring i evaluaciju  programa i projekata udruženja mladih i/ili udruženja za mlade koje Ministarstvo finansira u cilju implementaije mera predviđenih Strategijom. Strateški pristup finansiranju aktivnosti omladinskih organizacija koju primenjuje Ministarstvo je ključan i neophodan, ali kako bi primena Strategije imala konkretne efekte na položaj što većeg broja mladih u Srbiji, potrebna je stalna i objektivna procena aktivnosti svih subjekata omladinske politike na lokalnom i nacionalnom nivou.

Zbog svega toga, pozivamo Ministarstvo da ove procesne nedostatke ublaži tako što će na početku primene Strategije predvideti jasan sistem za njeno praćenje  i procenu uspešnosti efekata na godišnjem nivou. Posebna važnost uključivanja ovih mera u akcione dokumente ogleda se u činjenici da se primedbe mladih najčešće odnose na politizaciju mehanizama i instrumenata omladinske politike, kao i na ograničenu dostupnost resursa i usluga mladima koji nisu povezani sa strankama koje čine političku većinu, naročito na lokalnom nivou.