Novi entuzijazam– serija sastanaka zainteresovanih aktera za unapređenje Zakona o volontiranju

TACSO RC GI logo

 

Beograd, 3.oktobar, 2016.godine – Uprkos stupanju na snagu veoma destimulativnog Zakona o volontiranju 2010. godine, do sada je učinjeno nekoliko veoma bitnih koraka za razvoj volontiranja (organizovano nekoliko međunarodnih konferencija, Ministarstvo omladine i sporta i brojne jedinice lokalne samouprave redovno u svom budžetu predviđaju finansijsku podršku za organizovanje volonterskih programa, NAPOR razvija sistem procene kompetencija stečenih kroz neformalno obrazovanje, što se neupitno odnosi i na kompetencije stečene kroz organizovano volontiranje, itd). Ključne zamerke organizacija civilnog društva još uvek stoje: prenormiranost samog Zakona, neadekvatna definicija pojma i vrsti volontiranja, sadržaj ugovora o volontiranju i značajni finansijski troškovi na ime poreza i doprinosa koji nastaju njegovom primenom, nepriznavanje volonterskog angažmana na odgovarajući način, pa čak i njegova zabrana u određenim situacijama.

Serija sastanaka zainteresovanih strana donela je i novi entuzijazam za unapređenje volonterskih politika i zakonskog okvira i podsetio je na korak napravljen 2015. godine kada je formirana međusektorska radna grupa za analizu efekata Zakona o volontiranju i stanja u oblasti volontiranja u Republici Srbiji. Ona predstavlja izraz dobre volje za zajedničkim radom različitih sektora na razvoju podsticajne sredine za volontiranje.

Jedan od najvažniji zaključaka sa održanih sastanaka je da je neophodno da se radna grupa što pre ponovo okupi i  razmotri efekte primene Zakona o volontiranju.

Nastavljajući praksu uključivanja i konsultovanja što većeg broja predstavnika/ca zainteresovanih strana, TACSO Resursni centra Građanskih inicijativa organizovao je krajem avgusta seriju konsultativnih sastanaka u cilju ispitivanja trenutnog stanja na razvoju procesa unapređenja Zakona o volontiranju i podsticanja nastavka rada na tom procesu.

Sastancima je prisustvovalo više od 50 predstavnika/ca OCD, jedinica lokalne samouprave, Ministarstva omladine i sporta (MOS), Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, volontera/ki iz Beograda i Niša, koji su veoma angažovani u sprovođenju volonterskih aktivnosti.

Saopštenje potpisuju organizacije koje imaju svoje predstavnike/ce u međusektorskoj radnoj grupi za analizu efekata Zakona o volontiranju i stanja u oblasti volontiranja u Republici Srbiji:

Građanske inicijative                                                            Prijatelji dece Zemuna

Krovna organizacija mladih Srbije                                   AS Centar

Mladi istraživači Srbije                                                         Savez izviđača Srbije

TACSO RC footer 2016