OBAVEZA REGISTROVANJA STVARNIH VLASNIKA UDRUŽENJA, FONDACIJA I ZADUŽBINA

Beograd, 23. januar 2019. godine – Od juna meseca 2018. godine primenjuje se Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika  (u daljem tekstu Zakon) koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 25. maja 2018. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 41/2018).

Zakon predviđa uspostavljanje, sadržinu, osnov evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom, te se njegove odredbe pimenjuju i na poslovna udruženja, udruženja građana, fondacije, zadužbine i predstavništva stranih udruženja, fondacija i zadužbina.

Kako se u praksi pojam vlasništa vezuje sa pojmom imovine, ove odredbe nisu u saglasnosti sa odredbama Zakona o udruženjima[1] i Zakona o zadužbinama i fondacijama[2] koji zabranjuju podelu imovine među osnivačima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima (član 41 Zakona o udruženjima, član 47 Zakona o zadužbinama i fondacijama). Ipak, zakonodavac se opredelio da i udruženja i fondacije prepozna kao obveznike po osnovu ovog zakona. Zato sva registrovana udruženja, zadužbine i fondacije moraju biti registrovani u centralnoj evidenciji. U slučaju neispunjavanja ove obaveze, predviđeni su prekršajna odgovornost i novčane kazne.

Istovremeno, od primene Zakona izuzeti su političke stranke, sindikati, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice.

APR je od 31.decembra 2018. uspostavila Centralnu evidenciju, a rok za evidentiranje Registrovanih subjekata koji su osnovani do 31.decembra 2018.godine ističe 31.januara 2019.godine.

Osnovni cilj donošenja ovog Zakona, kako je navedeno u obrazloženju Predloga zakona[3], jeste unapređenje postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta Zakon definiše kao fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika (član 3, stav 3, tačka 5). Posledično, lice registrovano za zastupanje udruženja, fondacije ili zadužbine smatraće se njihovom stvarnim vlasnikom. Stoga, jedno lice može biti stvarni vlasnik više udruženja, fondacija ili/i zadužbina (organizaacija civilnog društva, OCD).

Kada je reč o udruženjima građana, zadužbinama i fondacijama kao stvarni vlasnik može biti evidentirano lice ovlašćeno za zastupanje ili drugo fizičko lice koga je prijavilo lice ovlašćeno za zastupanje.

Imajući u vidu da će se evidentiranje podataka od strane ovlašćenog lica Registrovanog subjekta vršiti elektronskim putem uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis, Ministar privrede doneo je Pravilnik o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta („Službeni glasnik RS”, broj 94/18) kojim su, između ostalog, uvedene oznake i podoznake osnova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika koje će ovlašćena lica koristiti pri evidentiranju. Time je omogućen jednostavan unos podataka u elektronsku bazu Centralne evidencije stvarnih vlasnika.

Na sajtu Agencije za privredne register nalaze se detaljna uputstva o sprovođenju procesa registracije stvarnih vlasnika. Pri tome, važno je obratiti pažnju na sledeće:

 

Zakon nije precizirao način određivanja stvarnog vlasnika, kao ni formu po kojoj to treba sprovesti, odnosno nije propisana obaveza za Registrovanog subjekta da sačini izjavu u kojoj će navesti ko je stvarni vlasnik Registrovanog subjekta, po kom osnovu ga je odredio i sl. (na primer odluka skupštine ili upravnog odbora) Propisana je samo obaveza za Registrovanog subjekata da pribavi sva potrebna dokumenta na osnovu kojih je odredio stvarnog vlasnika. Pored toga, po uspostavljanju Centralne evidencije stvarnih vlasnika lice ovlašćeno za zastupanje će, u skladu sa odredbama ovog zakona, pored određivanja stvarnog vlasnika i obaveze čuvanja dokumentacije (u papirnoj ili elektronskoj formi), imati i obavezu da unese propisane podatke o stvarnom vlasniku, kao i osnov po kom je stvarni vlasnik određen u konkretnom slučaju. Međutim, ukoliko Registrovani subjekat želi i smatra to celishodnim, može (jer Zakon to ne zabranjuje) pored dokumenta na osnovu kojih je odredio stvarnog vlasnika da poseduje i izjavu o određivanju stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta. Primer izjave možete preuzeti ovde.

 

[1] https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_udruzenjima.html

[2] https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zaduzbinama_i_fondacijama.html

[3] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1051-18%20LAT.pdf