Obaveze i odgovornosti organizatora na skupu

Obaveze i odgovornosti organizatora na skupu

 

Za izlog koji razbiješ, i tuču u kojoj učestvuješ, pred zakonom odgovaraš na isti način kao i bilo ko drugi. Van toga, kao organizator imaš i neke dodatne obaveze, kao na primer da nadzireš skup i da na njemu obezbediš red, ali i specifičnu odgovornost ako tokom skupa dođe do povrede ili smrtnog slučaja.

Ako si u prijavi skupa naveden (ili navedena) kao organizator, time na sebe preuzimaš priličan broj obaveza. Za ispunjenje, odnosno neispunjenje, tih obaveza, možeš da odgovaraš prekršajno, krivično i u postupku za naknadu štete. 

Takođe, ako je u prijavi neko imenovan kao vođa okupljanja, deo tih obaveza, i odgovornost za njihovo ispunjenje, će, umesto na organizatora, pasti na njega.

 

Obaveze organizatora na skupu

Po Zakonu o javnom okupljanju, organizator okupljanja je dužan da angažuje redarsku službu i usmerava njen rad, i da obezbedi da okupljanje protekne mirno — ne samo dok traje sam program skupa, već i za vreme dok se učesnici okupljaju i razilaze. 

Uz to, imaš obavezu da nadzireš i vodiš okupljanje, te da ga prekineš ako nastupi opasnost po ljude i imovinu, o čemu odmah moraš da obavestiš policiju. Pored toga, u svakom trenutku moraš da omogućiš neometan prolaz vozilima hitne pomoći, vatrogasne službe i policije, i da postupaš po njihovim naređenjima. 

 

Prekršajna odgovornost

Ako kojim slučajem ne ispuniš neku od navedenih obaveza, to predstavlja prekršaj za koji ti sledi novčana kazna. 

I drugo ponašanje suprotno odredbama Zakona o javnom okupljanju je sankcionisano na isti način — prekršaj je i ako ne prijaviš skup, ako ga održiš na zabranjenom mestu ili na mestu koje nije navedeno u prijavi, i ako propustiš da obavestiš učesnike da je skup zabranjen, ili odlučiš da ga ipak održiš uprkos tome što ga je policija zabranila.

Visina kazni za organizatora se razlikuje u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice, a predviđeni su i posebni iznosi za prekršaje koje učine odgovorno lice u pravnom licu ili vođa okupljanja.

Pored ovih prekršaja, koji se isključivo odnose na organizatora, podrazumeva se da odgovaraš i za sve druge prekršaje koje lično napraviš — na primer, svađu, viku i buku na javnom mestu, nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje, i druge. 

 

Krivična odgovornost

Ne postoji situacija u kojoj, kao organizator, možeš da odgovaraš za krivična dela drugih učesnika skupa — nepokolebljivo je pravilo da se krivična odgovornost zasniva isključivo na sopstvenoj krivici. 

Ipak, treba da imaš u vidu da, kod krivičnih dela koja se izvršavaju u grupi, zakon često sadrži odredbe kojima su za “kolovođu” predviđene oštrije kazne. Dakle, iako odgovaraš samo za svoje postupke, postoji mogućnost da, kao organizator ili vođa skupa, za isto delo dobiješ strožu sankciju.

 

Odgovornost za naknadu štete

Na kraju, ako u toku skupa ili van njega nekome naneseš štetu — bila ona materijalna, kao razbijen izlog, ili nematerijalna, kao pretrpljen bol ili strah — taj neko za to može da te tuži u parničnom postupku, i da traži da mu tu štetu nadoknadiš. Da bi sud presudio da imaš obavezu da mu isplatiš naknadu, oštećeni mora da dokaže tvoju krivicu, odnosno da je šteta nastala kao posledica nekog tvog postupka ili propuštanja.

Međutim, postoji jedan izuzetak od ovog pravila. 

Zakon o obligacionim odnosima predviđa posebnu odgovornost organizatora skupa za štetu nastalu smrću ili telesnom povredom. Po zakonu, u slučaju da dođe do povrede ili smrti izazvane izvanrednim okolnostima koje mogu da nastanu zbog okupljanja velikog broja ljudi na jednom mestu — ako, na primer, dođe do stampeda ili opšteg nereda —  naknadu štete oštećenom duguje organizator tog okupljanja, i to potpuno nezavisno od toga šta jeste ili nije uradio da to spreči.