Od dozvoljenog do nekažnjavanog – radna eksploatacija u Srbiji

Mesto: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21
Datum: ponedeljak, 12. februar 2018. godine u 19h
NVO ASTRA –Akcija protiv trgovine ljudima poziva vas na tribinu na temu trgovine ljudima u cilju radne
eksploatacije u kontekstu sveukupnog stanja na tržištu rada u Srbiji i „dozvoljenih“ i „nedozvoljenih“
oblika eksploatacije.
Govornici/ce:
Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Milica Lupšor, ROZA – Udruženje za radna prava žena Zrenjanin
Isidora Petrović, saradnica ASTRE
Ivana Radović, ASTRA
Moderator: Saša Dragojlo, novinar

U Srbiji se poslednjih godina beleži sve veći broj slučajeva trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.
Prvi takav slučaj ASTRA je zabeležila 2005. godine. Od tada je u proseku svaka šesta osoba kojoj je pomoć pružena putem ASTRA SOS telefona prepoznata kao žrtva radne eksploatacije.

Šta ovaj oblik trgovine ljudima čini mogućim i zašto država ne može da se efikasno obračuna sa njim
ukoliko ga posmatra isključivo u kontekstu (organizovanog) kriminala, a bez uvida u širi društvenoekonomski kontekst?

Koliko su fleksibilni oblici rada koji su u naš život ušli kroz brojne izmene radnog zakonodavstva u
poslednjih desetak godina stvorili prostor za zloupotrebu radnika, smanjivanje njihovih prava i zaštite, i
dozvoljene oblike eksploatacije?

Kako rad na crno normalizuje eksploataciju i snižava kriterijume za procenu prihvatljvog, bezbednog i
dostojanstvenog rada?

Koliko propisi o zapošljavanju mogu stvarno zaštititi radnike, tj. čemu ovakvi propisi služe ako radnicima ne mogu da pruže nikakvu garanciju zaštite i dostojanstvenog rada u praksi?
Kako se posledice sistemskih problema tretiraju kao posledice ličnih loših, rizičnih ili protivzakonitih
izbora? I da li uopšte možemo da govorimo o slobodi izbora?