Odgovor organizacija civilnog društva i prilagodljivost na Covid-19

Beograd, 29. mart 2022-

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je 29. marta 2022. godine uz fasilitaciju Resurs centara za OCD na Balkanu organizovao onlajn regionalni forum.

Cilj regionalnog foruma bio je da se analizira, identifikuje i diskutuje dubinska unutrašnja situacija civilnog sektora i povoljno okruženje tokom krize, izazovi sa kojima se suočava, najugroženija područja, njegova otpornost i prilagodljivost odgovora itd., čime se doprinosi razmeni iskustava, promociji uspešne prakse ili prilagodljivost kao odgovor na izbijanje COVID-19 pandemije. 15 međunarodnih i regionalnih gostujućih predavača je pozvano da podele svoja znanja i iskustva na 3 diskusije o: Uticaju COVID-19 na OCD; Komunikacija i saradnja OCD i Vlade u odgovoru na krizu COVID-19 i adekvatni primeri pravilnog doprinosa OCD u odgovoru na COVID-19. Tokom diskusionih sesija, učesnici su naglasili potrebu za održivijim, fleksibilnijim i dostupnijim finansiranjem OCD; osiguravanje smislenog učešća civilnog društva u usvajanju, implementaciji i praćenju nacionalnih planova oporavka i otpornosti; usvajanje Strategije EU za civilno društvo; praćenje i reagovanje na napade na civilne aktere i kretanje ka strukturiranom okviru za otvoren, redovan i transparentan građanski dijalog EU .

Ovaj forum se organizuje u okviru regionalnog projekta „Podsticanje regionalne saradnje i političkih odgovora u vreme krize“ koji sprovode Partneri Albanija za promene i razvoj, Makedonski centar za međunarodnu saradnju, Centar za građanske inicijative, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Organizacija Građanske inicijative i Kosovska fondacija civilnog društva. Projekat finansira Balkanski fond za demokratiju, projekat nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a.