Odgovorne i transparentne lokalne samouprave u službi građana

Ovaj projekat je imao za glavni cilj da omogući veću transparentnost i odgovornost LSU u tri oblasti:

  1. saradnja sa civilnim društvom i transparentnost finansiranja kroz budžetsku liniju 481 (veća saradnja sa građanima i civilnim sektorom),
  2. transparentnost finansiranja kroz budžetsku liniju 472 (izgradnja socijalne usluge koje su više povezane sa potrebama najugroženijih grupa – nacionalnih manjina, žena, djece i socijalno ugroženih građana)
  3. transparentnost finansiranja lokalnih medija (osiguravanje transparentnosti u primjeni medijske strategije i novih medijskih zakona koji dovode do veće slobode informacija za građane na lokalnom nivou).

U tom smislu, postignuća glavnog projekta razmatraju vrlo jasne i detaljne informacije o lokalnom javnom finansiranju organizacija civilnog društva sa lokalnog nivoa koji se ogledaju u godišnjem izvještaju o mogućem okruženju za razvoj civilnog društva u Srbiji za 2015. godinu, što je bila osnova za doprinos izvještaju o napretku države za Srbiju u oblasti saradnje države i civilnog društva u delu o političkim kriterijumima.

Takođe, glavni nalazi u vezi sa finansiranjem lokalnih medija na lokalnom nivou korišćeni su za detaljne analize za potpunu primenu slobode izražavanja i razvoja koncepta međusektorskog pristupa u praćenju ove oblasti u procesu integracije u EU. Jedan od glavnih zaključaka nakon implementacije projekta je da je tema medijskog finansiranja kompleksnija i povezana je sa drugim pitanjima kao što su: proces privatizacije, mediji sa državnim vlasništvom, mediji kao pružaoci javnih nabavki, državne i skrivene državne reklame, proces privatizacije, Koncentracija medijskog vlasništva, Praćenje koncentracije vlasništva nad medijima, Regulatorni organi, Definicija javnog interesa, Sigurnost novinara koja uključuje Mehanizam za zaštitu, Proces zaštite i predmet zaštite. Zbog toga su Građanske inicijative započele formiranjem posebne inter-sektorske grupe za slobodu izražavanja i medijske slobode u okviru Nacionalne konvencije o Evropskoj uniji (NKEU) koja će pratiti nekoliko različitih pregovaračkih poglavlja: ​​5, 8, 10, 23, 28. Sve ove poglavlja razmatraju teme koje su veoma vezane za identifikovana pitanja u punoj upotrebi slobode izražavanja u Srbiji. Ovo je podržalo i Ministarstvo kulture i medija i šef pregovaračkog tima Republike Srbije i označeno kao vrlo produktivno i pristupno, uzimajući u obzir ranije izvještaje o prostoru medijskih sloboda.

Tokom implementacije projekta, Građanske inicijative sprovele su istraživanje javne potrošnje u ovoj oblasti kako bi analizirale efikasnu raspodelu budžeta za OCD koje pružaju socijalne usluge. Istraživanje se fokusiralo na svih 167 lokalnih samouprava u periodu od tri godine, 2012., 2013. i 2014. godine. Građanske inicijative zahtevale su podatke o budžetskim troškovima vezanim za usluge socijalne zaštite i OCD, iz svih lokalnih samouprava, putem Zakona o pristupu informacijama Opšti interes. Glavni nalazi pokazuju da je situacija sa finansiranjem socijalnih usluga na lokalnom nivou i dalje veoma netransparentna, a ne u skladu sa standardima u ovoj oblasti.

U Beogradu, Novom Sadu, Inđiji, Novom Pazaru, Bujanovcu, Kikindi, Šapcu, Kruševcu, Zaječaru, Leskovcu, Aleksincu, Čačku, Kraljevu, Pančevu obavljene su lokalne aktivnosti i umrežavanje relevantnih OCD za oblast transparentnosti i odgovornosti. Analize procedura i praksa u svim opštinama u okviru relevantnih zakona i podzakonskih akata, kao i preporuke i aktivnosti zagovaranja koje se obavljaju u svakoj opštini i nacrti dokumenata koji mijenjaju lokalne procedure i prakse u svakoj opštini. Ukupno 100 OCD uključeno je direktno ili indirektno u projektne aktivnosti. Takođe, sprovedene su uporedne analize među područjima sa nacionalnim manjinama.

Što se tiče saradnje sa državnim organima, tokom ovog perioda uspostavljena je vrlo bliska saradnja sa Vladinom kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravom. Kancelarija je tradicionalni partner Građanskih inicijativa u oblasti podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Tokom ovog projekta uključeni su u oblast transparentnog državnog finansiranja za OCD i pružili relevantne podatke o postojećim praksama na lokalnom nivou, imajući u vidu da je ova Kancelarija izvršila godišnja istraživanja o podacima kako na državnom tako i na lokalnom nivou o državnom finansiranju organizacija civilnog društva. Takođe, tokom javnog događaja u Kruševcu, njegov predstavnik učestvovao je kao govornik. Tokom ovog perioda održani su treninzi Kancelarije za saradnju sa OCD za lokalne samouprave o implementaciji Smjernica i Uredbe o transparentnom finansiranju i pružili su mnogo korisnih inputa. Komparativne analize i preporuke za sve lokalne samouprave pripremljene u veoma bliskoj saradnji sa Kancelarijom.