12 Dec Održan konsultativni sastanak o mogućnostima uvođenja Sistema za osiguranja kvaliteta u civilnom sektoru

TACSO RC GI logo

Niš, 12. decembar 2016. – Danas je održan konsultativni sastanak posvećen mogućnostima uvođenja Sistema za osiguranja kvaliteta u civilnom sektoru (SOK).

Sistem za osiguranja kvaliteta u civilnom sektoru je zamišljen kao samoregulatorni mehanizam rada OCD i kao sredstvo za podsticanje razvoja, odgovornosti  i transparentnosti OCD. Cilj ovog sastanka bio je da se prikupe predlozi koji bi bili elementi modela SOK-a kao zajedničkog odgovora sektora na izazove sa kojima se susreće.

15380689_1367586169958899_632991486530310604_nBojana Selaković, v.d. izvršne direktorke Građanskih inicijativa, predstavila je prisutnima koncept sistema za osiguranje kvaliteta (SOK) u civilnom sektoru, njegove elemente i koristi za OCD. Ona je istakla da su ključni ciljevi SOK-a, kao globalnog koncepta podizanja organizacionih kapaciteta OCD, umanjenje uticaja različitih eksternih faktora na uspeh i razvoj OCD i zadovoljavanje potreba različitih zainteresovanih struktura (strana). Primena SOK-a u OCD sektoru treba da doprinese njegovom boljem kredibilitetu i javnom imidžu,  povećanju poverenja različitih interesnih strana (korisnika, donatora, donosilaca odluka) i motivacije donatora, ali i olakša suočavanje sa slabostima i izazovima sa kojima se suočava. Iako je inicijalno kreiran za poslovni sektor, različiti modeli SOK-a primenjuju se i u javnom i neprofitnom sektoru. Namera TACSO RC Građanskih inicijativa i organizacija koje su prepoznale i podržale ovu inicjativu, je da, kroz široki konsultativni proces i učešće što većeg broja OCD iz cele Srbije, kreira model SOK-a koji realno odražava potrebe i težnje civilnog sektora.

O standardima za prikupljanje sredstava kao element sistema za osiguranje kvaliteta u civilnom  sektoru okupljenim predstavnicima OCD iz Niša i okolnih gradova, govorio je  Mladen Jovanović, predsednik Upravnog odbora Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Standarde za transparentnost u prikupljanju sredstava je razvila Trag fondacija uz podrsku partnera iz SIGN mreze. Njegova ključna poruka odnosila se na potrebu OCD da svoje planove i aktivnosti više prilagode potrebama korisnika i građanima a manje donatorima.

15390775_1367586243292225_4990019303540754724_n

Proces uvođenja SOK-a u sektor civilnog društva u Srbiji oslanjao bi se na praksu susednih zemalja koje su imale slična iskustva u razvoju sektora i koje su već uvele SOK ili ovaj proces je u toku (Slovenija, Crna Gora, Hrvatska), kao i na postojeće alate u sektoru (Etički kodeks OCD) i druge slične procese u Srbiji. S obzirom na to da u ovom trenutku ne postoji razvijen sistem koji bi mogao odrediti da li te organizacije deluju u skladu sa principima navedenim u Etičkom kodeksu, postoji potreba za daljim promovisanjem Etičkog kodeksa i SOK, kao sistema standarda koji mogu da osiguraju primenu dogovorenih principa u svakodnevnom radu OCD.

 

 

TACSO RC footer 2016