Održan sastanak sa predstavnicima Komisije za izradu Građanskog zakonika

Beograd, 13.jul, 2016.godine – Predstavnici Kancelarije sa saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, a u saradnji sa Građanskim inicijativama i Trag fondacijom, 11. jula 2016. godine u zgradi „Udruženja pravnika Srbije“ u Krunskoj ulici, u Beogradu, organizovali su sednicu Komisije za izradu Građanskog zakonika, na kojoj su predstavljeni stavovi, sugestije i predlozi civilnog sektora u vezi sa odredbama nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na status udruženja, zadužbine i fondacije.

Sastanku su pored predstavnika Kancelarije, Građanskih inicijativa i Trag fondacije, prisustvovali i članovi Komisije: prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Olga Cvejić-Jančić, Đurđe Ninković – advokat, prof. dr Dragor Hiber i Ratomir Slijepčević – sekretar Komisije.

 

Na samom početku sastanka naglašeno je da nacrt Zakonika predstavlja radni tekst koji je, i pored toga što je javna rasprava okončana 1. jula 2016. godine, još uvek u izradi i podložan izmenama i dopunama, te da su sugestije i predlozi dobro došli. Procenjuje se da bi se usvajanje ovog zakonika moglo očekivati u narednom mandatu Vlade.

Takođe, članovima Komisije je dostavljena analiza koja je izrađena za potrebe TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa od strane prof.dr Dragana Golubovića (stalnog člana Saveta eksperata za neprofitno pravo Saveta Evrope, člana Radne grupe za izradu Zakona o udruženjima i člana Radne grupe za izradu Zakona o zadužbinama i fondacijama) koja se odnosi na odredbe Zakonika o pravnom položaju udruženja, zadužbina i fondacija. InicijativuTrag fondacije i Građanskih inicijativa za izmenu odredaba nacrta Zakonika koje se odnose na status udruženja, zadužbina i fondacija, potpisalo je 247 organizacija civilnog društva iz 57 gradova, nakon čega je predata Ministarstvu pravde Vlade Republike Srbije, 1. jula 2016. godine.

Sastanak je završen zaključkom da se, nakon što se članovi Komisije upoznaju sa sadržajem Analize i predlozima za izmenu, održi sastanak početkom oktobra ove godine, na kojem bi se detaljnije raspravljalo o svakom pojedinačnom članu Zakonika koji se odnosi na uređenje pravnog položaja udruženja, zadužbina i fondacija.

Više o tome možete naći ovde