OTVORENO PISMO POVODOM NAJAVE O SMANJIVANJU ČASOVA GRAĐANSKOG VASPITANJA

 Beograd, 25/12/2015

Za:

Srđana Verbića,  Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zorana Avramovića, direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

 Poštovani,

Pozivamo Vas da o promeni plana i programa Građanskog vaspitanja otvorite široku javnu raspravu koja će omogućiti uključenost javnosti u reforme koje se sprovode u obrazovnom procesu.

Apel upućujemo povodom Vaše izjave datoj na 115. sednici Nacionalnog prosvetnog saveta o tome da bi trebalo smanjiti broj časova Građanskog vaspitanja tako da se izučava u četiri razreda i da je na stručnim telima da procene kako i u kom obimu ovo učiniti. Takođe, naveli ste da su upitni efekti ovog predmeta, kao i da je ideja revizije predmeta Građanskog vaspitanja deo ideje da se uradi revizija svih predmeta.

Građanske inicijative se slažu sa Vašom konstantacijom da se izborom između dva predmeta (Građansko vaspitanje i Veronauka) stvara segregacija između učenika. Upravo to je jedan od nalaza „Procene efekata Građanskog vaspitanja”,  kao i svih analiza koje su vršene od uvođenja Građanskog vaspitanja u obrazovani sistem. S druge strane, činjenica je da smanjenje fonda časova oba predmeta ne doprinosi, ni u najmanjoj meri smanjenju segregacije, odnosno veštačkog jaza koji se stvara između učenika.

Građansko vaspitanje je jedini predmet u našem obrazovnom sistemu u okviru kog učenici mogu da uče i razgovaraju o nenasilnoj komunikaciji, dečijim pravima, ličnoj odgovornosti i odgovornosti institucija, nasilju u porodici i vršnjačkom nasilju. Već dugo se vodi debata u javnosti o tome da je revizija predmeta potrebna. Inicijative da se u Građansko vaspitanje uvede više sadržaja kao što su medijska pismenost, nasilje na internetu, istorija religije, bezbednost u saobraćaju i sl. pokreću se već godinama od strane građana, nastavnika, udruženja i institucija.

Građanske inicijative pozivaju Vas i nadležne institucije da reviziju predmeta Građanskog vaspitanja započnete javnom raspravom, a ne paušalnom pretpostavkom da je potrebno delimično ukidanje. Ključna perspektiva za izvođenje argumentacije mora da bude vezana za učenike koji pohađaju ovaj predmet i na znanje koje stiču na časovima Građanskog vaspitanja.

Konvencija o pravima deteta, koju učenici izučavaju u okviru ovog predmeta, kaže da deca imaju pravo da slobodne izraze svoje mišljenje, kao i da to mišljenje bude uzeto u obzir u svim stvarima koja ih se tiču. Pozivamo Vas da otvaranjem javne rasprave primenite Konvenciju, kao i da i dalje omogućite učenicima da uče o tome kako da u budućnosti znaju svoje prava i budu aktivni građani.

 

Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje

Građanske inicijative