Parnični postupak — sudski troškovi

Parnični postupak — sudski troškovi

 

Učestvovanje u parnici podrazumeva određene troškove, bilo da se nalaziš u ulozi tužioca ili tuženog. Ti troškovi su sudske takse, troškovi izvođenja dokaza — saslušanja svedoka, veštačenja, i slično — i nagrada za advokata, ako ga angažuješ. Dok suđenje traje, svako snosi svoje troškove, a sud će na kraju postupka stranu koja izgubi spor obavezati da, pored svojih, nadoknadi i troškove svog protivnika. Ako je ukupan iznos sudskih taksi veći od trećine tvojih primanja, možeš da zahtevaš da ih platiš na rate. Ukoliko je tvoja finansijska situacija takva da ti i to predstavlja problem, možeš da podneseš obrazloženu molbu sudu da te oslobodi plaćanja taksi, i ostalih troškova vođenja postupka (troškova veštačenja, saslušanja svedoka — ne i nagrade koju si dužan ili dužna advokatu). U slučaju da te sud oslobodi celokupnih troškova, može da ti bude dodeljen i besplatni punomoćnik, pod uslovom da to zahtevaš, i da sud proceni da je to neophodno radi zaštite tvojih prava.

Sudske takse

Za svaki podnesak koji uputiš sudu ćeš morati da platiš taksu, čija će visina zavisiti od vrednosti spora. Tako, tužilac pri podnošenju tužbe plaća taksu na tužbu, koja se proporcionalno određuje u odnosu na sumu novca koju zahteva od tuženog. Ako tuženi podnosi odgovor na tužbu, za to će takođe morati da plati taksu, ali u duplo manjem iznosu. Moraćeš da platiš taksu i na presude i rešenja koja sud donese, pošto ih primiš, kao i na žalbu, u slučaju da nisi zadovoljan ili zadovoljan odlukom.

Rok za plaćanje svih ovih taksi je osam dana. Novac možeš direktno da uplatiš na račun suda, ili, u slučaju da je iznos takse manji od 5000 dinara, možeš da ga platiš preko taksenih marki, koje kupuješ na šalteru pošte. Ako ne platiš taksu u roku, ili je ne platiš u potpunosti, sud će pokrenuti postupak prinudne naplate. Kada prođe prvi rok od osam dana, sud će tebi ili tvom advokatu poslati opomenu. Nakon pet dana od dana kada je primite on ili ti, sud će doneti rešenje o izvršenju kojim te obavezuje da platiš taksu, uvećanu za 50% na ime kaznene takse, i proslediti ga izvršitelju koji će sprovesti izvršenje.

Ukoliko je ukupan iznos svih taksi koje treba da platiš veći od trećine tvojih mesečnih primanja, sud može, na tvoj obrazložen zahtev, da ti dozvoli da ga isplatiš u ratama. Sud može da ti odobri plaćanje na najviše tri mesečne rate. U zahtevu treba da navedeš visinu svojih mesečnih primanja i o tome priložiš dokaz. 

Advokatski troškovi

Ako angažuješ advokata, bićeš u obavezi da ga platiš, i to za svaku radnju koju preduzme u sporu. Dakle, naplatiće ti sastavljanje podnesaka (tužbe, odgovora na tužbu, prigovora i slično) kao i dolazak na sud, bilo da se ročište održi ili ne. Iznos nagrade se obračunava po tarifi advokatske komore, koja se menja svake godine. U tarifi su predložene cene pojedinačnih radnji, i, u dogovoru sa tobom, advokat može da odredi svoju konkretnu cenu, koja ne može da bude manja od 50% one u tarifi, ni više od pet puta veća. Takođe, sa advokatom možeš da dogovoriš i da ti on svoj rad naplati na osnovu satnice, čiji je minimum takođe propisan advokatskom tarifom. Imaj u vidu da, pored nagrade, advokat može da ti traži i naknadu troškova koje ima u vezi sa zastupanjem — to su, na primer, putni troškovi. 

Plaćanje može da bude ugovoreno unapred, a možete da ugovorite i da se naplata vrši nakon svake preduzete radnje (odlaska na ročište, podnete tužbe, žalbe i slično). Pored ovih varijanti, postoji mogućnost i da se sa advokatom dogovoriš o naplati prema uspehu u sporu. Taj sporazum mora da bude pismen, a advokat ne može da zahteva veći procenat od 30% od iznosa koji dobiješ na kraju spora. 

Ako dogovorite plaćanje unapred ili posle svake preduzete radnje, advokat kome ne platiš uslugu u svakom trenutku ima pravo da ti otkaže punomoćje. Ukoliko na vreme ne angažuješ novog advokata, advokat koji je dao otkaz punomoćja će biti u obavezi da preduzme hitne radnje kako bi sprečio štetu koja može da nastupi, i to će ti naplatiti. U slučaju da ni po završetku postupka ne platiš račun, advokat može protiv tebe da pokrene izvršni postupak, u kom slučaju ćeš, pored duga njemu, morati da platiš i troškove izvršenja.

Ko plaća sudske troškove?

Dok suđenje traje, svaka strana snosi svoje troškove — to uključuje sudske takse, kao i troškove veštačenja, angažovanja advokata i slične izdatke. Na kraju prvostepenog postupka, sud će zajedno sa presudom doneti rešenje kojim odlučuje ko plaća troškove postupka i u kom iznosu. Po pravilu, stranu koja izgubi u sporu će obavezati da plati troškove koje je suprotna strana već platila, pod određenim uslovima. Ti uslovi su sledeći: da bi te sud obavezao da drugoj strani isplatiš troškove postupka, ili obrnuto, tvoj protivnik mora na vreme da ih zahteva, ali i da ih opredeli — to znači da navede tačno koje je troškove imao, kome su isplaćeni, i koliko su precizno iznosili. Sud će zatim da proceni koji od tih troškova su bili nužni i opravdani — dakle, neke može da uvaži, a neke ne.

Oslobađanje od sudskih troškova

Ako je tvoja finansijska situacija takva da ne možeš da priuštiš troškove koji idu uz postupak, možeš da podneseš sudu predlog da te oslobodi plaćanja sudskih taksi, ili celokupnih troškova suđenja — bez obzira da li si u postupku tužilac ili tuženi. Oslobađanje se odnosi na predujam za veštačenje, kao i na troškove uviđaja i sudskih oglasa, ali ne i na troškove angažovanja advokata. Međutim, ako sud donese odluku da te oslobodi celokupnih troškova postupka, može da ti odredi i besplatnog punomoćnika, ako proceni da ti je neophodan. Ovo možeš da tražiš istovremeno sa predlogom za oslobođenje od sudskih troškova, ili u odvojenom zahtevu.

Predlog za oslobađanje (od sudskih taksi ili celokupnih troškova, možeš da tražiš i jedno i drugo) imaš pravo da podneseš sudu sve do samog kraja postupka — ali je poželjno što pre. Imaj u vidu da je praksa suda da opomene za plaćanje sudskih taksi strankama šalje tek nakon pravosnažnosti presude, a tada je za podnošenje predloga za oslobođenje kasno. Uz predlog treba da podneseš sve relevantne podatke o svom imovnom stanju, a naročito sa koliko lica živiš i koliki su ti prihodi i rashodi, odnosno prihodi i rashodi članova tvog domaćinstva. Ukoliko ti, ili članovi tvog domaćinstva, uopšte nemate prihode ili imovinu, o tome takođe moraš da dostaviš potvrdu nadležnog državnog organa. Takođe, trebalo bi da podneseš i podatke o svom zdravstvenom stanju — sud će uzeti u obzir i tvoju radnu sposobnost (da li si dovoljno zdrav/a da se dodatno zaposliš, kako bi zaradio ili zaradila novac da platiš troškove). 

Sud će uzeti u obzir sve ove okolnosti i odlučiti da li će te osloboditi obaveze da platiš takse i troškove postupka. Ukoliko tvoj zahtev bude odbijen, imaš pravo da se žališ u roku od osam dana. Ako sud, pak, usvoji tvoj zahtev, ima obavezu da u toku postupka proverava da li je došlo do promene u tvojoj finansijskoj situaciji. U slučaju da utvrdi da jeste, ukinuće odluku o oslobođenju i narediti ti da platiš sve troškove i takse od kojih te je prethodno oslobodio, ili njihov deo. I na ovo rešenje imaš pravo da izjaviš žalbu.

Pravo na besplatnog punomoćnika

Pored predloga za oslobođenje od sudskih troškova, sudu možeš da podneseš i predlog za priznanje prava na besplatnog punomoćnika — istovremeno, ili u odvojenim zahtevima. Međutim, ti zahtevi su međusobno zavisni — sud će o tvom pravu na besplatnog zastupnika odlučivati tek ako te je prethodno već oslobodio plaćanja celokupnih troškova postupka. Pri donošenju odluke će razmatrati koja vrsta postupka je u pitanju, i da li si sposoban da sam, odnosno sama, zastupaš svoje interese, ili ti je neophodna pomoć advokata. 

O postavljanju besplatnog punomoćnika je sud dužan da odluči u roku od osam dana od dana podnošenja predloga. Obaveze besplatnog punomoćnika se ni u čemu ne razlikuju od obaveza koje bi prema tebi imao plaćeni advokat. Dakle, ukoliko smatraš da ne radi u tvom interesu, možeš da podneseš predlog za njegovo razrešenje.