Pismo aktiva nastavnika i nastavnica Građanskog vaspitanja

Pismo aktiva nastavnika i nastavnica Građanskog vaspitanja

homoeuropeanus_logoPoštovani,
Predmet Građansko vaspitanje uveden je u obrazovni sistem Republike Srbije sa idejom da svojim sadržajima doprinese razvoju demokratkog drušva i vrednosti koje takvo truštvo treba da ima.
Predmet Građansko vaspitanje neodvojiv je od svrhe obrazovanja za demokratiju i građansko društvo u celini i odnosi se na razvoj učesnika obrazovnog procesa, kao i na opšti demokratski razvoj škole kao institiucije i društvenog (lokalnog, nacionalnog i globalnog) konteksta. Obrazovanje za demokratiju nužno znači obrazovati građane – dobro informisane, svesne svojih prava i odgovornosti, osetljive na potrebe pojedinaca i zajednice i spremne da aktivno deluju u zajednici zasnivajući svoje delovanje na demokratskim vrednostima. Obrazovanje za demokratiju nije isto što i obrazovanje o demokratiji. Težište je na znanjima i veštinama primenljivim u stvarnom životu u demokratskoj zajednici.
Značaj Građanskog vaspitanja je u činjenici da je to predmet koji je tesno povezan s drugim predmetima i značajni generator i realizator vannastavnih aktivnosti i da doprinosi razvoju međupredmetnih kompetencija učenika i da je vrlo primenljiv u svim aspektima života.
Građansko vaspitanje doprinosi i osiguranju kvaliteta obrazovanja. Standard kvaliteta rada obrazovno-vaspitne ustanove koji se odnosi na etos ima kriterijume kvaliteta koji direktno korespondiraju sa nastavom ovog predmeta i njenim ishodima.
Uvidom u važeće programe ovog predmeta vidi se da se on svojim ciljevima, zadacima i pre svega preporučenim načinom realizacije uveliko uklapa u koncept savremene škole.
Nastavnici/nastavnice koji realizuju predmet Građansko vaspitanje smatraju da redukovanje predmeta, kako ste najavljivali, nije dobar potez. Mišljenja smo da postojeće planove i programe treba osavremenjivati , ali tek nakon detaljne stručne analize.
Aktiv nastavnika/nastavnica Građanskog vaspitanja pozivaju Vas da reviziju predmeta započnete javnim raspravama u koje ćete uključiti i nastavnike/nastavnice koji realizuju ovaj predmet.

Aktiv nastavnika/nastavnica Građanskog vaspitanja Beograd

Više o projektu, aktivnostima i javnim razgovorima na temu EU, Građanskog vaspitanja i aktivnog građanstva na stranici www.homo-europeanus.eu