Počeli časovi srpskog jezika u Bujanovcu i Preševu / Kan filluar kurset e gjuhës serbe në Bujanoc dhe Preshevë

Prvi čas srpskog jezika za mlade Albance iz Bujanovca i Preševa održan je u subotu, 5. juna. Pedesetak njih selo je u klupe spremno da naredna tri meseca uči srpski kroz program koji smo organizovali kao reakciju na veliko interesovanje mladih iz ovih opština za učenje upravo sprskog jezika.

Časovi srpskog organizuju se dva puta nedeljno od po 90 minuta, i to u Bujanovcu u prostoriji Doma kulture, a u Preševu u prostorijama nevladine organizacije „Livrit“. Sa mladima rade mlade profesorke sprskog jezika iz Bujanovca i Preševa.

Odmah nakon raspisivanja poziva mnogo mladih ljudi iz ovih mesta javilo se sa željom da uče srski jezik,  a da su ozbiljni u ovoj nameri potvrdile su nam i profesorke, koje kažu da su polaznici više nego motivisani za ovo. Mladi kažu da im je ovakva obuka vrlo značajna, kako bi bez jezičkih barijera komunicirali sa ljudima sa kojima žive i sa kojima su svakodnevno u kontaktu.

___________________________________

Ora e parë e gjuhës serbe për të rinjtë shqiptarë nga Bujanoci dhe Presheva u mbajt të shtunën më 5 qershor. Rreth pesëdhjetë të rinjë janë të gatshëm të mësojnë gjuhën serbe në tre muajt e ardhshëm përmes një programi që ne kemi organizuar si rezultat i interesimit të madh të të rinjve nga këto komuna për të mësuar gjuhën serbe.

Orët e gjuhës serbe organizohen dy herë në javë nga 90 minuta, në Bujanoc në ambientet e Shtëpisë së Kulturës dhe në Preshevë në ambientet e organizatës joqeveritare “Livrit”. Me të rinjtë punojnë mësimdhënëset e reja të gjuhës serbe nga Bujanoci dhe Presheva.

Menjëherë pas njoftimit të aplikimit, shumë të rinjë nga këto vende shprehen dëshirën për të mësuar gjuhën serbe, dhe mësimdhënëset  na kan konfirmuan se ata janë seriozë në këtë qëllim, duke thënë se pjesëmarrësit janë më se të motivuar për këtë. Të rinjtë thonë se ky lloj trajnimi është shumë i rëndësishëm për ta, në mënyrë që të komunikojnë me njerëzit me të cilët jetojnë dhe me të cilët janë në kontakt të përditshëm, pa pengesa gjuhësore.

 

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Građanskim Inicijativama, PEN – Peer Educators Network i NVO Aktiv.

Ky aktivitet zbatohet në kuadër të projektit Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, dhe implementuar nga Peaceful Change initiative dhe People in Need në partneritet me Gradjanske Inicijative, PEN – Peer Educators Network dhe NVO Aktiv.