20 Feb Policija: Informativni razgovor

Informativni razgovor

 

Kada policija posumnja da imaš informacije od značaja za slučaj kojim se bavi, može da te pozove da dođeš u stanicu na “razgovor radi prikupljanja obaveštenja”. Nemaš puno izbora: pod uslovom da te na to unapred upozore, na razgovor mogu da te dovedu i prinudno. U slučaju da sumnjaju da si ti počinilac krivičnog dela, moraju to otvoreno da ti kažu, i to važi i ako se ta sumnja javi u toku vašeg razgovora. Ako razgovarate o krivičnom delu, mogu da te zadrže najviše četiri sata — sem ako ne donesu rešenje o zadržavanju, koje im daje pravo da te zadrže ukupno četrdeset osam sati, u stanici ili u pritvoru.

Način pozivanja

Ako stvar nije naročito hitna, poziv ćeš dobiti u vidu pisma, koje može da ti dostavi poštar, ali i službenik policije lično. U slučaju da je neophodno da sa tobom stupe u kontakt što pre, na razgovor mogu da te pozovu i telefonom, uživo, ili čak preko medija. Kada te policajac uživo sretne i pozove da pođeš s njim, može da ti ponudi da te preveze do stanice, a ti imaš pravo to da odbiješ. 

Onda kad poziv dobijaš pismenim putem, on mora da sadrži tvoje lične podatke, datum, vreme i mesto razgovora, kao i razlog pozivanja. U njemu će navesti i informacije o policijskoj upravi i stanici koja te poziva: naziv i adresu, kao i delovodni broj poziva i datum kada je izdat. Na svakom pozivu mora da se nađe i službeni pečat i potpis. 

Ako se bez opravdanog razloga, kao što je na primer bolest, ne odazoveš pismenom pozivu, policija ima pravo da te prinudno dovede u stanicu, ali samo ako su te na to upozorili u pozivu.

U slučaju da treba da daš informacije o nekom krivičnom delu, moraju da navedu u kom te svojstvu pozivaju na razgovor — kao svedoka, ili kao osumnjičenog. Ovo važi i kada te pozivaju usmeno ili preko telefona. Policajac koji ti upućuje poziv mora da ti objasni u kom svojstvu te poziva, i zašto. 

Lica do osamnaest godina se na razgovor pozivaju isključivo pisanim putem, preko roditelja ili staratelja, ili preko centra za socijalni rad, onda kada se smatra da pozivanje preko roditelja ne bi bilo u njihovom najboljem interesu. Punoletne osobe pod starateljstvom se takođe pozivaju preko staratelja.

Mesto i vreme razgovora

Razgovor ne mora nužno da se vodi u policijskoj stanici. Može da se vodi i u tvom stanu, na tvom radnom mestu, ili drugde. Kada određuju vreme i mesto razgovora, policajci moraju da se trude da ti ne stvaraju nepotrebne teškoće — na primer, ne može da se odvija u stanu ako ti to ne želiš; ne može u stanici ako imaš dete o kome nema ko da se stara; ne može tokom radnog vremena ako bi ti to napravilo problem na poslu.

Ukoliko policija prikuplja obaveštenje o izvršenom krivičnom delu, razgovor može da traje najduže četiri sata, sem ako ne pristaneš da razgovaraš duže. U ostalim slučajevima nije propisano koliko dugo razgovor može da traje.

Obaveštenja od maloletnika, i mlađih punoletnih lica koja žive s roditeljima, policija po pravilu prikuplja u njihovom stanu. Prikupljanje obaveštenja u školi moguće je u prisustvu direktora škole, odnosno pedagoga ili psihologa, i to samo ako roditelj ne može ili ne želi da dođe u školu.

Kada se razgovara sa maloletnim žrtvama nekog krivičnog dela, ali i sa maloletnicima koji su osumnjičeni da su oni počinili krivično delo, taj razgovor se obavlja sa posebnom pažnjom, i često uz prisustvo pedagoga, psihologa ili nekog drugog stručnog lica.

Prinudno dovođenje

Ukoliko se bez opravdanog razloga, kao što je, na primer, bolest, ne odazoveš pisanom pozivu koji ti je pravilno uručen, policajci mogu prinudno da te dovedu u stanicu na razgovor, ali samo ako su te na tu mogućnost upozorili u pozivu. 

Dovođenje se sprovodi tako što te policijski službenici prvo legitimišu, a zatim pozovu da pođeš sa njima. Moraju da te obaveste zašto te dovode, da imaš pravo da obavestiš bližnje, i da imaš pravo na branioca. Ako posle toga odbiješ da pođeš sa njima, mogu fizički da te prisile na to, pa i da te vežu.

U slučaju da si već bio, ili bila, na razgovoru o nekom krivičnom delu, policija ima pravo ponovo da ti uputi poziv, ali te na drugi razgovor o istom krivičnom delu nikako ne mogu prinudno dovoditi.

Posebno se vodi računa o privatnosti maloletnika. Lica do osamnaest godina po pravilu dovode policajci u civilu, u neoznačenim vozilima.

Tvoja prava tokom razgovora

Iako pod pretnjom prinudnog dovođenja moraš da se odazoveš pozivu na razgovor, nemaš obavezu da odgovaraš na pitanja koja ti policajci postave. Jedini izuzetak od ovog pravila je ako znaš da se priprema krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora teža od pet godina, ili da je već izvršeno krivično delo za koje je zaprećena kazna od 30 do 40 godina zatvora. Ako imaš saznanja o tome, a to ne prijaviš policiji, time činiš krivično delo, i policajac s kojim razgovaraš je dužan da te na to upozori.

Policija nema pravo da tokom razgovora upotrebljava bilo koji vid prinude, i to ne samo fizičke. Svaka vrsta pretećeg, ponižavajućeg ili nepristojnog ponašanja predstavlja prekoračenje ovlašćenja, i osnov za podnošenje pritužbe MUP-u. Ukoliko odbiješ da im daš tražena obaveštenja, ne smeju ponovo da te zovu na razgovor iz istog razloga.

Dok budete razgovarali, službenik policije će o tome voditi zapisnik, koji će na kraju razgovora da ti pročita. Imaš pravo da staviš primedbe na ono što ti je pročitano, a policajac je dužan da ih zapiše. Od tebe neće tražiti da potpišeš ove dokumente, a možeš da dobiješ kopiju ako zatražiš.

Kada policiji pružaš obaveštenja kao građanin, ne važe pravila svedočenja pred sudom niti obaveze svedoka — ne mogu, na primer, da traže da se zakuneš da ćeš govoriti istinu. U slučaju da razgovaraju sa tobom kao sa osumnjičenim, mogu da te saslušaju po istim pravilima kao okrivljenog na sudu, ali samo na to pristaneš u prisustvu advokata.

Saslušanje osumnjičenog

Policija već u samom pozivu može da naznači da te na razgovor poziva u svojstvu osumnjičenog, i tada mora i da te upozori da imaš pravo da angažuješ advokata. 

Takođe, postoji mogućnost da im se u toku razgovora javi sumnja da si upravo ti izvršilac krivičnog dela o kome prikupljaju informacije. Ako se to dogodi, policajci moraju odmah da ti kažu da si osumnjičen ili osumnjičena, za koje delo i na osnovu čega, i da te upozore da ne moraš da odgovaraš na pitanja bez prisustva advokata. Pored toga, moraju da ti objasne koja su tvoja prava u slučaju da donesu odluku da te zadrže, kako bi dobili više vremena za prikupljanje dokaza.

Ako tako odluče, i o tome ti uruče pismeno rešenje, mogu da te zadrže četrdeset osam sati od trenutka kada si došao ili došla na razgovor, u stanici ili ili u pritvoru. Na rešenje o zadržavanju imaš pravo da se žališ, i imaš pravo na branioca.